CMK İÇ YÖNERGESİ
Tarih: 10.03.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 10111

 

 

DENİZLİ BAROSU CMK KOMİSYONU

ve

CMK UYGULAMASINA DAİR İÇ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

AMAÇ
MADDE 1

Bu yönerge ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 149. 150. ve 234. maddeleri ve bu konuda Türkiye Barolar Birliği'nin kabul etmiş bulunduğu yönetmelik esasları çerçevesinde CMK hükümlerine göre; kolluk, Cumhuriyet Savcılıkları, Ceza Mahkemeleri, Temyiz Mahkemeleri, Askeri Ceza Mahkemeleri ve ceza yargılaması yapılan diğer tüm mahkemelerde görevlendirilmek üzere, Denizli Barosu tarafından müdafii veya vekil görevlendirilmesi, müdafii veya vekil görevlendirilmesinin aksamadan yürütülmesi, müdafii veya vekil olarak görev alan avukatların hakkaniyete uygun ücret dağılımının sağlanması, görevleri nedeniyle yapacakları masraflarını kendilerine ödenmesi, yapılacak ödemelerin denetlenmesi, bu görevin, bu görevi yapan diğer avukatlar arasında uygulamada birliği sağlanması ve bu hususta yürürlüğe giren yeni yasalar hakkında bilgi verilmesi açısından, eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, yasalara, uluslararası sözleşmelere, adil ve insan haklarına saygıya dayalı bir ceza yargılamasının sağlanmasına yönelik ilke ve yöntemlerini belirleme usul ve şartlarının neler olacağı amaçlanmıştır.

 

KAPSAM
MADDE 2

Bu yönerge CMK 149. 150. ve 234. maddelerine göre görevlendirilecek müdafii ve vekil avukatların çalışma esaslarını, müdafilerin görevlendirilme esaslarını, müdafi atama sistemi işlemlerinin yürütülmesi, müdafii olarak görevlendirilen avukatların ücret ve giderlerinin ödenmesi, müdafilik görevi ile ilgili eğitim seminerlerinin planlanmasını, CMK uygulamasında ilçelerde görevlendirilecek ilçe adliye merkezleri temsilcilerinin atanma, çalışma şekli, görev ve yetkilerini, Denizli Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulan CMK Komisyonu ve bu komisyonun çalışma esaslarını kapsamaktadır.

 

YETKİ
MADDE 3

İlgili birimlerden gelen talepler çerçevesinde müdafii veya vekil tayin yetkisi Denizli Barosu'na aittir. Denizli Barosu CMK Komisyonu, Denizli Barosu Yönetim Kurulu adına müdafii tayin işlemini gerçekleştirir. Denizli Barosu Yönetim Kurulu bu yetkisini CMK Komisyonu vasıtasıyla Denizli ili Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri sınırları içerisinde BARONET olarak adlandırılan bilgisayar otomasyon yazılımı ile kullanır. Yine Denizli Barosu CMK Komisyonu’nun talebi ve Denizli Barosu Yönetim Kurulu’nun kararı ile Denizli ili genelinin tüm ilçelerinde veya bazı ilçelerinde BARONET otomasyon yazılımının kullanımına geçilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

 

CMK KOMİSYONUNUN TANIMI VE İŞLEVİ

MADDE 4

Denizli Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş bulunan Denizli Barosu CMK Komisyonu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile barolara verilmiş müdafii ve vekil atama yetki ve görevlerini, Denizli Barosu Yönetim Kurulu adına yönetmelik ve yönergede belirlenen kurallar çerçevesinde kullanmak maksadıyla kurulmuş olan komisyondur. Müdafii ve vekillerin; gönüllü avukatlar arasında adil ve eşitlik ilkelerine dayalı olarak atanması, yasa ve yönetmeliklerde düzenlenen ücretlerinin süratle ve şeffaf şekilde ödenmesi, görevlerini, resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere 24 saat kesintisiz hizmet vererek yerine getirir.

 

CMK KOMİSYONUNUN ORGANLARI

MADDE 5

CMK Komisyonu müracaat edip Denizli Barosu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 6 üye ile Denizli Barosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen CMK Komisyon Başkanı olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Denizli Barosu Yönetim Kurulu; bu üyelerin sayısını, CMK uygulamasının yarattığı ihtiyaca ve gereklere uygun olarak artırabilir ancak azaltamaz.

 

CMK KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

MADDE 6

Denizli Barosu CMK Komisyonu aşağıda yazılı görevleri yerine getirir;

a-Düzenli olarak komisyon toplantılarını yapmak.

b-CMK hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için gereken önlemleri almak.

c-Hukuka, avukatlık meslek ilkelerine, yönetmelik ve yönergeye aykırı davranan gönüllü avukat ve CMK personelleri hakkında inceleme yaparak, gerekli gördüğünde yaptırım uygulanması için Denizli Barosu Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak. 

ç-Müdafii olarak çalışmak isteyen avukatlar için verilecek eğitim seminerlerini ve sertifika programlarını Denizli Barosu Yönetim Kurulu ile koordineli olarak düzenlemek.
d-Gönüllü avukatlar arasında ücret ve iş dağılım dengesini sağlamak amacıyla gerekli yöntemler konusunda araştırmalar yapmak ve gerektiğinde yönetmelik ve yönerge değişikliği yapılması için Denizli Barosu Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak.

e-CMK uygulamaları konusunda çıkabilecek tüm sorunları çözüme kavuşturmak.

f-Gerekli gördüğü konularda gerekli gördüğü alt kurulları oluşturmak.

g-CMK listelerinde görev alan gönüllü avukatların, görev aldığı her aşamada, görevlerini meslek onuruna uygun yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, sorunları gidermek, gerekirse sorunların çözümü için Denizli Barosu Yönetim Kurulu'ndan destek istemek.

ğ-Yapılan çalışmalar hakkında Denizli Barosu Yönetim Kurulu'na sunulacak raporların içeriği hakkında karar vermek.

h-Denizli Barosu CMK Komisyonu’nun görev ve çalışma alanında olan ve aynı zamanda Denizli Barosu bünyesinde kurulan diğer komisyonların çalışma alanlarında olan konularda bu komisyonlara bilgi ve çalışmalarında destek vermek.

ı-Müdafii yaptırım sicil dosyalarına kayıt olacak bilgileri ve bu konuda uygulama içerisinde ortaya çıkan gerekli olan sicil defterlerinin düzenli bir şekilde tutulmasına karar vermek.

i-CMK uygulamasında Denizli Barosu Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer işleri yerine getirmek.

j-Otomatik müdafi atama sistemiyle ilgili uygulamada çıkan sorunları çözmek, yenileme ve sistem güncellemesiyle ilgili Denizli Barosu Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak.
k-CMK uygulaması ile ilgili; şikayet, itiraz, görevden çekilme ve iade, rapor, bilgilendirme, istifa dilekçelerini ve diğer, ilgili her türlü başvuruyu incelemek ve karara bağlamak.

l-Müdafii ve vekil olarak görevlendirilmek isteyen avukatların listesini hazırlamak, listeye girmek ve listeden çıkmak isteyen avukatlar hakkında karar vermek.

m-Lüzumu üzerine İlçe CMK Temsilcisini belirlemek.

n-CMK listelerinde görev alan gönüllü avukatların, CMK işlerinde yapmış olduğu zorunlu giderlerin tahsili ve bu giderin gönüllü avukata ödenebilmesi için Denizli Barosu Yönetim Kurulu ile koordineli bir şekilde gerekli kurum ve kuruluşlarla görüşme yapıp karar almak.

 

CMK KOMİSYON BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 7

CMK Komisyon Başkanı aşağıda yazılı görev ve yükümlülükleri yerine getirir;

a-Denizli Barosu Yönetim Kurulu’na, CMK Komisyonu’nun faaliyetleri hakkında düzenli rapor vermek.

b-Müdafii tayin taleplerinin, gönüllü avukat listesindeki avukatlar arasında eşit ücret alabilecek şekilde dağılımını sağlamak için gerekli önlemleri komisyona önermek.

c-Yönergede yer alan hususlara aykırı davranışta bulunan müdafilerin ödeme taleplerini reddetmeyi komisyona önermek.

ç-CMK Komisyonu’nun ve CMK işlemlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınmasını komisyona önermek.

d-Yönergede yer alan hususlara ve Avukatlık Kanunu ile meslek kurallarına aykırı davranan müdafiiler hakkında işlem yapılması için Denizli Barosu Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak.

e-Denizli Barosu Yönetim Kurulu ile CMK Komisyonu arasındaki bilgi alışverişini sağlamak ve Denizli Barosu Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları CMK Komisyonu’na aktarmak.

f-Gönüllü avukatların mesleki hizmetleri karşılığı yapılacak ödemelerin düzenli yapılması konusunda CMK Komisyonu’nda yapılacak çalışmaları denetlemek ve ödemelerin yasal düzenlemelere ve gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek.

g-CMK Komisyonu’nda çıkabilecek her türlü aksaklığın giderilmesi için, CM Komisyon Başkan Vekili ve CMK Komisyon Sekreteri ile birlikte çalışmalar yapmak, önlemler almak.

ğ-Yasaya aykırı uygulama ile karşılaşan gönüllü avukatlara yardımcı olmak ve aksaklığın çözümü hususunda CMK Komisyonu’nun karar alması için gerekli girişimlerde bulunmak.

h-Komisyon üyeliği sona eren komisyon üyesinin ismini ve yerini alan yedek üyenin ismini Denizli Barosu Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek.

ı-Müdafii yaptırım sicil dosyaları ve buna bağlı kayıt defterlerini düzenleyip imzalamak.

i-İlçe CMK Temsilcisi tarafından sunulan raporları incelemek ve komisyon üyeleriyle bu raporları istişare etmek.

j-Denizli Barosu Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.


CMK KOMİSYON BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 8

CMK Komisyon Başkan Vekili aşağıda yazılı görev ve yükümlülükleri yerine getirir;

a-CMK Komisyon Başkanı’nın görev yapmasına yardımcı olmak.

b-CMK Komisyon Başkanı ve CMK Komisyon Sekreteri ile birlikte CMK hizmetlerinin aksamaması için çalışmalar yaparak önlemler almak.

c-CMK Komisyon Başkanı’nın yokluğunda komisyon toplantılarına başkanlık yapmak.


CMK KOMİSYON SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 9

CMK Komisyon Sekreteri aşağıda yazılı görev ve yükümlülükleri yerine getirir;

a-CMK Komisyon Başkanı ile birlikte komisyon gündemini, üyelerin toplantıya çağrılmasını, gündeme göre gerekli dosyaların ve belgelerin hazırlanmasını sağlayarak toplantı tutanağını tutmak.

b-CMK Komisyon toplantısında alınan kararları karar defterine yazmak.

c-Tüm kayıt ve belgelerin baro tarafından belirlenen yerde ve şekilde arşivlenmesini sağlamak.

ç-CMK Komisyonu tarafından yapılacak yazışmaları hazırlayarak CMK Komisyon Başkanı’na sunmak.

d-CMK Komisyon Başkanı ve CMK Komisyon Başkan Vekili’nin yokluğunda komisyon toplantılarına başkanlık yapmak.

 

 

CMK KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 10

CMK Komisyon üyeleri aşağıda yazılı görev ve yükümlülükleri yerine getirir;

a-CMK Komisyon Başkanı ve CMK Komisyon Sekreteri tarafından belirlenen, olağan ve olağanüstü toplantılara katılmak.

b-CMK Komisyonu’nun araştırması gereken konuları, komisyon üyesi olarak gördükleri sorunları komisyon gündemine sunarak, yasal çözüm yolları hakkında komisyonun karar almasını sağlamak.

 

CMK KOMİSYONU ESAS, USUL VE İŞLEYİŞİNE DAİR GENEL BİLGİLER

MADDE 11

Denizli Barosu’na üye olup, yazılı başvuruları üzerine Denizli Barosu Yönetim Kurulu tarafından komisyonda görev alması uygun görülen kişilerden oluşur. Başvuru süresi, genel kurul sonucu göreve başlayan yönetim kurulu tarafından yapılacak üyelik başvuru çağrı duyurusundan itibaren 15 gündür. Bu süre bittikten sonra üyelik başvurusu yapılamaz ve üyelik talepleri kabul edilmez.

CMK Komisyon Başkanı, Denizli Barosu Yönetim Kurulu üyesi olup Denizli Barosu Yönetimin Kurulu’nca belirlenir. CMK Komisyon Başkan Vekili ile CMK Komisyon Sekreteri, CMK Komisyonu üyeleri arasından belirlenir.

Toplantıya çağrı, komisyonda görev almak isteyen tüm üyelerin baroya bildirdiği cep numarasına mesaj atma suretiyle yapılır.

Başkanın bulunmadığı toplantıları sırasıyla CMK Komisyon Başkan Vekili, CMK Komisyon Sekreteri ve en kıdemli üye tarafından, başkan vekili sıfatıyla yönetilir.

Toplantı yeter sayısı aranmaz, kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır, eşitlik halinde CMK Komisyon Başkanı’nın; CMK Komisyon Başkanı’nın yokluğunda ise CMK Komisyon Başkan Vekili’nin onunda yokluğu halinde CMK Komisyon Sekreteri’nin oyu iki oy sayılır.

CMK Komisyon Başkanı, CMK Komisyon Başkan Vekili, CMK Komisyon Sekreteri haricinde komisyon üyelerinin CMK gönüllü avukat listesinde kayıt olması şarttır.

Komisyon en az ayda 1 kez toplanır. Zorunlu hallerde komisyon toplantısı tatil edilebilir veya ertelenebilir. Bir takvim yılında en fazla 4 toplantı iptal edilebilir.

Komisyon üyeleri toplantıya katılmayacaklarında mazeretlerini CMK Komisyon Başkanı veya CMK Komisyon Sekreteri’ne yazılı olarak bildirirler.

Geçerli bir mazeret olmadan; birbirini takip eden 3 toplantıya veya 1 yıl içinde toplam 6 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği CMK Komisyon Başkanı’nın teklifi ve CMK Komisyonu’nun kararı ile sona erer.

CMK Komisyonu, Denizli Barosu’nun, çalışma komisyonlarına ilişkin düzenlemeleri gereğince oluşturulur ve bu düzenlemelere göre, görevlerini yerine getirir, yeni bir kurul oluşturuluncaya kadar görevine devam eder.

 

CMK Komisyonu, ceza yargılamasının; yasalara, uluslararası sözleşmelere, meslek kuralları ve etiğine, kurulun yerleşmiş kararlarına ve ceza yargılamasına ilişki tüm düzenlemelere uygun, adaletli ve insan haklarına saygılı, ilke ve yöntemlerini belirler ve ortak uygulamayı sağlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

CMK ÇALIŞMA BÖLGELERİ

MADDE 12

Denizli Barosu’na bağlı olan ilçelerin, her biri adli ve idari yetki sınırları farklı olması nedeniyle ayrı bir çalışma bölgesi sayılır. Denizli Barosu’na bağlı CMK Komisyonu’nun kararları aynı zamanda bu çalışma bölgelerinde bulunan müdafii listesindeki avukatları da bağlar.

 

İLÇE CMK TEMSİLCİLERİ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 13

CMK Komisyonu tarafından görevlendirme yapılmayan ilçelerde Denizli Barosu Yönetim Kurulu tarafından Baro İlçe Temsilcisi belirlenmiş ise bu kişi aynı zamanda CMK İlçe Temsilcisi görevini de yürütür. İlgili Baro İlçe Temsilcisinin, CMK İlçe Temsilcisi görevini kabul etmemesi halinde CMK Komisyonu tarafından o ilçede bulunan en az 1 avukat CMK İlçe Temsilcisi olarak belirlenir. CMK Komisyonu tarafından belirlenen ilçe temsilcisi, ilçede görev yapan avukatlar arasındaki organizasyonun sağlanması, nöbet listelerinin hazırlanması, sorunlarının çözümlenmesi ve CMK Komisyonu ile kurulacak ilişkileri düzenlemek amacıyla gerekli önlemleri alır. İlçe temsilcileri her ay tanzim edecekleri raporları ile ilçelerindeki görevlendirmeleri listeleyecekler, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini CMK Komisyon Başkanı’na sunacaklardır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

EĞİTİM SEMİNERLERİ VE SERTİFİKA PROGRAMLARI

MADDE 14

CMK gönüllü avukatlar listesinde yer alan avukatlar, uygulamada birlik, dayanışma, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla eğitici ve öğretici nitelikte olan eğitim seminerlerine katılabilir. Denizli Barosu Yönetim Kurulu’nun kararı üzerine, CMK Komisyonu gerekli gördüğü konularda sertifika programları düzenleyebilir.

Seminerlerin içeriği, süresi, yeri ve zamanı, seminerlerin yönetimi, konuşmacıların belirlenmesi, bilim adamlarıyla diğer eğitici ve bilgi verici kişilerin seminere katılmalarının sağlanması, Denizli Barosu Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki ile CMK Komisyonu’nca yapılır.

Sertifika programlı seminerlere katılmak zorunludur. Sertifika programlı seminerler, yılda 1 kez yapılır.

Stajyer avukatlar, stajının son 6 aylık evresinde eğitim semineri ve sertifika programlarına başvuruda bulunabilirler.

Seminer sonunda, seminere katılan avukatlara sertifika verilir.

Sertifikası olmayan avukatların CMK listelerine kayıt talebi reddedilecektir. Ancak seminer düzenlendikten sonra ruhsat almış veya nakil gelmiş avukatlar yeni bir seminer düzenlenene kadar CMK listelerine kaydı yapılabilecektir.

CMK nöbet listeleri, Denizli Barosu Yönetim Kurulu’nun verdiği yetki üzerine CMK Komisyonu’nca, sertifika alan avukatlardan oluşturulur.

Sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıldır.

Gerek görüldüğü takdirde, eksikliklerin tamamlanması ve yeni uygulamaların yerleştirilmesi amacıyla düzenlenecek zorunlu seminerlere katılmayan, daha önceden sertifika almış ve sertifika süreleri dolmamış olan avukatlar, Denizli Barosu Yönetim Kurulu kararı ile veya Denizli Barosu Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki üzerine CMK Komisyonu’nun kararı ile CMK nöbet listesinden silinebilir, bu nedenle CMK listesinden silinen avukata yeni sertifika alıncaya kadar yeni görev verilmez, önceki verilmiş görevleri ise devam eder.

CMK Komisyonu, eğitim seminerleri konusunda Denizli Barosu’nun diğer kurullarıyla işbirliği yapabilir, ortak eğitimler ve toplantılar düzenleyebilir. Denizli Barosu üyesi ve gönüllü avukatlar arasından eğitimci yetiştirilmesine ilişkin programlar düzenleyebilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

CMK GÖREVLENDİRME ESASLARI

MADDE 15

BARONET sistemine, gönüllü avukat atanması konusunda yasa, yönetmelik ve yönergeye uygun talep gelmesi halinde, eşitlik ilkesi gereğince derhal görevlendirme yapılır.

Gönüllü avukat görevlendirilmelerinde aşağıdaki ilke ve yöntemlere uyulur;

a-Zorunlu haller dışında görevlendirmeler sadece BARONET sistemi üzerinden yapılır. BARONET, üzerinden yapılmayan görevlendirmelere ücret ödenmez.

b-Görevlendirilen avukatlar, haklı ve yasal neden ve engeller olmadıkça görevi bırakamaz.

c-Görevlendirmeler, gönüllü avukatların oluşturduğu nöbet listesinden adil dağılım ilkesine göre yapılır.

ç-Acele yada zorunlu durumlarda; Baro Başkanı veya CMK Komisyonu Başkanı tarafından da derhal ve durumun özelliklerine göre liste dışı dahi gerekli görevlendirme yapılabilir. Bu durumda yapılan görevlendirme derhal CMK Komisyonu’na bildirilir. Bu durumlarda ücret ödenir.

 

d-(DÜZENLEME Denizli Barosu Yönetim Kurulu’ nun 17.09.2014 tarih ve 2014/32 sayılı kararı uyarınca) Gece (saat 24:00 ile 08:00 arası), resmi tatiller (19 Mayıs, 23 Nisan, 1 Mayıs vb.) ve dini bayramlar (Kurban Bayramı vb.)  görevlendirilmelerinde teşvik amacıyla gündüz görevlendirme puanının yarısı kadar puan verilir. Bu günlerde verilecek olan ceza puanı da yarı puandır.

e-Görevlendirme; soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı yapılır ve ayrı ücret ödenir.

f-Soruşturma safhasındaki görevlendirmelerde, BARONET sistemi üzerinde belirlenmiş olan avukat dışında, yetkilendirme ya da tevkil ile de olsa başka bir avukatın yerine görev kabul edilemez. Böyle durumlarda ücret ödenmez.

g-Kovuşturma safhasındaki görevlendirmelerde, görevlendirilen dosyanın ilk duruşması hariç ve geçici olmak kaydı ile yetki belgesi verilerek başkaca bir avukatın duruşmaları takip etmesi ve yargılamanın aksamaması sağlanabilir. Bu şekilde yetki belgesi ile görevlendirilecek avukata ayrıca ücret ödenmez.

ğ-Çıkar çatışması bulanmayan hallerde birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören veya katılan için görevlendirilen aynı müdafi ya da vekile bu kişilerin her biri için ayrı, ancak en fazla 10 kişi ücreti ödenir.

h-Avukat, görevlendirmeyi kabul ettiği andan itibaren 45 dakika boyunca zorunlu mazeretli sayılır ve sistem bu süre zarfında bir başka görev için aramaz. Ancak, bunun istisnai durumu olarak, aynı kurumca yapılacak başka görevlendirme talepleri olursa sistem bu süre zarfında öncelikli olarak görevi kabul etmiş avukatı arar. Bu durumda, aynı avukata en fazla 5 görev verilebilir. Avukat, bu durumda görevi kabul etmezse ayrıca red puanı eklenmez.

ı-Soruşturma aşamasındaki görevlendirme kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın veya yetkisizlik kararının kesinleşmesiyle, kamu davasının açılması durumunda ise iddianamenin kabulü kararı ile sona erer. Kovuşturma aşamasındaki görevlendirme ise yargılamanın yapıldığı il ya da ilçe dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik ya da yetkisizlik kararının kesinleşmesi, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ya da davanın nakline karar verilmesi ile sona erer.

i-Avukatların, işlerini takip ettikleri kişi ve kurumların taraf olarak bulunduğu ceza yargılamalarında, vekalet ilişkisi bulunan avukat, tarafların hiç birisi için müdafii veya vekil olarak görevlendirilemez. Görevlendirilmiş ise ilgili avukat durumu derhal CMK Komisyonu’na bildirir ve görevi iade eder.

j-Uzlaştırmacı ve arabulucu olmuş, aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş, hâkim, hakem, Cumhuriyet Savcısı, bilirkişi veya memur olmuş ve görevlendirmenin Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilen mesleki dayanışma ve düzen gereklerine uygun olmaması hallerinde görevlendirilmiş olan gönüllü avukat, görev yaptığı olay ile ilgili olarak vekil ve müdafii olarak görevlendirilemez. Görevlendirilmiş ise ilgili avukat durumu derhal CMK Komisyonu’na bildirir ve görevi iade eder.

k-Listelerde az puandan çok puana doğru sıralama esastır. En üstte en az puanlı avukat yer alır. Görevlendirme en az puanlı avukattan başlar. Görevi kabul eden avukatın puanına görev için belirlenen puan kadar puan eklenir. Avukat, eklenen puana göre listede ilgili sıraya düşürülür.

 

l-Görevlendirme, Denizli Barosu Avukat Atama Otomasyonu (BARONET) aracılığıyla ilgili birimden istem yapılması sonrası, otomasyon sistemi aracılığıyla ilgili listelerdeki sıradaki avukatın otomatik olarak aranması usulüyle yapılır. Elektrik kesintisi, internet bağlantısı kesintisi, sunucu problemleri ve benzeri öngörülemeyen durumlarda avukat istemleri CMK Servisi’ne yönlendirilir. Bu durumda ilgili personel adaletli dağıtım ilkesi gereğince avukat ataması yapar. Görev bilgisi sisteme ilgili personel tarafından anında elle girilir. Bu işlemlerin BARONET tarafından sistemde kaydı tutulur.

 

CMK GÖREVLENDİRME DAĞILIMINDA ESASLAR

MADDE 16

Gönüllü avukat görevlendirilme dağılımlarında uygulanacak olan ilke, yöntem ve parametreler aşağıda belirtildiği gibi uygulanır;

a-CMK nöbet listeleri, Denizli Barosu’na kayıtlı ve 14. maddede yazılı sertifika sahibi avukatlar arasından gönüllülük esasına göre oluşturulur. Zorunlu hallerde Baro Başkanı ya da CMK Komisyon Başkanı sertifika sahibi olmayan avukatları da görevlendirebilir.

b-Nöbet listeleri ilçelerin coğrafi sınırları doğrultusunda oluşturulur. Adliye teşkilatı olmayan ilçeler, CMK Komisyonu kararı ile en uygun ilçe sınırlarına dâhil edilebilir.

c-Nöbet listeleri, soruşturma ve kovuşturma ayrımı olmaksızın tek bir liste üzerinden çarşaf liste halinde oluşturulur. Liste oluşturulması sırasında daha önceki mevcut puanlar esas alınır.

ç-Müdafii veya vekil talebi, kolluk, savcılık ya da mahkemelerce kendilerine verilen kullanıcı şifresi ve kullanıcı adı kullanılarak BARONET sistemine giriş yapılarak online olarak talep edilir. Gelen talep sistem tarafından değerlendirilir, ilgili nöbet listesinde en uygun olan avukattan başlayarak avukatın sisteme kaydettirdiği cep telefonuna çağrı yapar. Avukat görevi kabul ettiğinde veya reddettiğinde kendisine belirlenen görev puanı verilir ve listede puanı sırasına yerleşir.

d-Listeler görev puanı esasına göre tutulur. Avukata yapılan her çağrı için görev puanı verilir. Görev puanı CMK ücret tarifesindeki ilgili görevlendirmenin TL karşılığı olan miktarın 1/100’dür. Adalet Bakanlığı’nın her yıl düzenlemiş olduğu CMK ücret tarifesi değişeceği için BARONET sistemi üzerinden CMK İşlemleri başlığı altında bulunan CMK Ücret Tarife’si bölümünden gerek ücret gerekse görev puanı takip edilebilir.

e-Kabul, red, ulaşılamama, meşgul vs. durumlardaki puanlama esaslarını CMK Komisyonu belirler.

f-Görevlendirme, cep telefonuna gelen çağrıya olumlu yanıt vermekle başlar. Görevi kabul eden avukat, belirtilen zaman zarfı içerisinde görev yerine ulaşmak durumundadır. Aksi halde talepte bulunan kurum yeniden avukat görevlendirmesi isteyebilir. Bu durumda avukatın puanına ilgili görev puanı eklendiği gibi ayrıca ilgili görev puanı kadar da ceza puanı sistemce otomatikman eklenir.

g-Görev listelerine kayıtlı avukat, yılda toplam 60 gün mazeret hakkına sahiptir. Bu süre dakika bazlı işler. Avukat dileği zaman, dilediği kadarını kullanabilir.

ğ-Mazeretli olmadığı halde görev kabul etmeyen, sistemin çağrısına cevap vermeyen ya da telefonuna ulaşılamayan avukatın puanına ilgili kurumdan görevlendirilen görev puanı gönüllü avukatın puanına eklenir.

h-Nöbet listesine sonradan eklenen avukatlar, ortalama puan esasına göre katılırlar. Ortalama puan, o ana kadar yapılan toplam görev puanlarının nöbet listesine kayıtlı avukat sayısına bölünmesi ile oluşur. Ancak ilk defa CMK listesinde görev alınma durumu mevcut ise bir defaya mahsus olmak üzere ortalama puana -25 puan ilave edilerek listede üst sıralarda yer almaları böylelikle daha fazla görev almaları sağlanır.

ı-Engelli avukatların CMK listelerinde görev almaları sırasında talepleri doğrultusunda sadece adliye veya sadece karakol nöbetlerinde görev alabilirler.

i-(DÜZENLEME Denizli Barosu Yönetim Kurulu’ nun 17.09.2014 tarih ve 2014/32 sayılı kararı uyarınca) Hamile avukatların taleplerinden itibaren 16 hafta izin hakları vardır. Yasa gereği tanınan izin süreleri CMK görevlendirmelerindeki mazeret süresinden sayılmaz.

j-(DÜZENLEME Denizli Barosu Yönetim Kurulu’ nun 17.09.2014 tarih ve 2014/32 sayılı kararı uyarınca) Hasta olup rapor süreleri 15 günden fazla olan avukatların talepleri doğrultusunda yasa gereği tanınan izin süreleri CMK görevlendirmelerindeki mazeret süresinden sayılmaz. Bunun yanı sıra raporlu olduğu esnada sistemce aranıp görevin red anlamına gelecek şekilde kabul edilmemesi halinde verilecek olan ceza puanı ilgili Gönüllü avukatın raporu ile birlikte CMK Komisyonu’na müracaat etmesi halinde ceza puanı silinecektir. Ayrıca Gönüllü avukatın; eş, çocuk, anne, baba veya kardeşinin vefatı halinde 10 günlük izin süresi vardır. Vefat nedeniyle tanınan bu izin süreleri CMK görevlendirmelerindeki mazeret süresinden sayılmaz.

k-CMK listesinde görevli iken askerlik görevi için listeden ayrılmış olan avukat askerlik görevinin bitiminden sonra listeye kayıt için müracaat ettiğinde ortalama puandan listeye giriş yapar.

l-Savcılık ve mahkeme aşamasında görevlendirilen gönüllü avukatın bu kurumlarda hakim veya Cumhuriyet Savcısı eşi, sebep veya nesep itibariyle usul ve füruundan veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) hısım olması halinde kendisine görevlendirme yapılmaz, yapılmış ise görev iade edilir ve ilgili görev puanı silinir.

m-(DÜZENLEME Denizli Barosu Yönetim Kurulu’ nun 17.09.2014 tarih ve 2014/32 sayılı kararı uyarınca) Sisteme gerek internet ortamından gerekse telefon ile otomasyon sistemi aranarak mazeret verilebilmektedir. Gönüllü avukat tarafından internet ortamından mazeret girilmesi halinde mazeretliyken ileri tarihli görevlendirme olduğunda aranmak istiyorum veya aranmak istemiyorum seçeneği bulunmaktadır. Gönüllü avukatın mazeret süresinde ileri tarihli görevlendirmede aranmak istiyorum seçeneğinin tercih edilmesi halinde ileri tarihli görevlendirme gelecektir. Mazeret süresinde ileri tarihli görevlendirmeyi kabul seçeneğini seçip sistemce arandığında görevin red anlamına gelecek şekilde kabul edilmemesinde ilgili görev puanı kadar puan Gönüllü avukatın puanına eklenir. Bunun yanı sıra internet ortamından mazeretin sisteme girilmesi esnasında ileri tarihli görevlendirmede aranmak istemiyorum seçeneğinin tercih edilmesi halinde Gönüllü avukat mazeret süresi boyunca aranmayacak ve ceza puanı verilmeyecektir. Ayrıca 0850-250 22 76 numaralı BARONET sistemi aranılarak telefon aracılığı ile en fazla 24 saate kadar mazeret verilmekte ancak telefon araması ile verilen mazeret durumlarında ileri tarihli görevlendirme verilmemektedir.

 

n- DÜZENLEME Denizli Barosu Yönetim Kurulu’ nun 12.12.2018 tarih ve 2018/42-1 sayılı kararı uyarınca) Gönüllü avukatın listenin 10. ve 9. sıralarına ulaşması halinde kendisine görevlendirme yapılabileceğine dair SMS gönderilecektir. SMS gönderilmesi bilgilendirme amaçlı olup, Görev şartı değildir.

o-Gönüllü avukatın bir kurumca görevlendirilmesi durumunda görevini ifa etmeden önce müdafiliğini veya vekilliğini yapacak olduğu kişinin kendisini başka bir vekil ile temsil ettirmek istemesi halinde CMK Komisyonu’na verecek olduğu yazılı bir dilekçe ile puanına eklenen görev puanı silinir.

ö-CMK aramaları 0850-250 22 76 numaralı telefon hattı üzerinden yapılacaktır. Sistemden kaynaklanan teknik hatalardan dolayı oluşabilecek görevlendirme yapılamayan durumlarda CMK Servisi’nin 0505-923 77 76 numaralı telefon hattından aranılacaktır.

p-CMK Asistan Robotu, talebin geldiği bölgedeki puan listesinden puanı en az olan ve o an için herhangi bir mazereti bulunmayan avukatı arar görev bilgilerini okur ve görevi kabul ediyorsa “1”e, reddediyorsa “0”a, tekrar dinlemek için “3”e basmasını söyler. Avukat görevi kabul ederse kabul edildiği bilgisini sisteme işler ve kendisine görev bilgilerini içeren bir SMS atar.

r-CMK Asistan Robotu numarası geri arandığında telefonla sisteme mazeret bırakılabilir. Bu mazeret süresi, yıllık mazeret sürelerinden düşülmektedir.

s-Görevlendirilecek avukat CMK Servisi’ne bildirdiği cep numarasından aranır. Cevap vermiyorsa arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 1’er dakika bekleyip 2 defa daha tekrar arar. Aranan avukatın cevap vermemesi durumunda gelen görevin karşılığı olan görev puanı kadar red ceza puanı verilir. Aynı zamanda sistem tarafından otomatikman 180 dakika zorunlu mazeret girilir. Bu mazeretler zorunlu olup yıllık mazeret süresinden düşülmez.

ş-Görevlendirilecek avukat CMK Servisi’ne bildirdiği cep numarasından aranır.  Ulaşılamıyorsa arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 1’er dakika bekleyip 2 defa daha tekrar arar. Aranan avukata ulaşılamaması durumunda gelen görevin karşılığı olan görev puanı kadar red ceza puanı verilir. Aynı zamanda sistem tarafından otomatikman 180 dakika zorunlu mazeret girilir. Bu mazeretler zorunlu olup yıllık mazeret süresinden düşülmez.

t-(DÜZENLEME Denizli Barosu Yönetim Kurulu’ nun 17.09.2014 tarih ve 2014/32 sayılı kararı uyarınca) Görevlendirilecek avukat CMK Servisi’ne bildirdiği cep numarasından aranır. Telefon meşgul sinyali verirse arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 1’er dakika bekleyip 2 defa daha tekrar arar. Aranan avukatın meşgul olması durumunda red ceza puanı verilmez. Aynı zamanda sistem tarafından otomatikman 15 dakika zorunlu mazeret girilir. Bu mazeretler zorunlu olup yıllık mazeret süresinden düşülmez. Ancak bunun istisnai durumu olarak cep telefonunun arama bekletme seçeneğinin aktif olması halinde sistemce aranılan telefonun bir başkası ile görüşmesi esnasında meşgul olarak görmemekte, ‘cevap vermedi’ şeklinde algıladığı için ceza puanı verilmektedir. Gönüllü avukatların cep telefonlarındaki arama bekletme seçeneğini pasif duruma getirmeleri halinde sistem tarafından arandığında bir başkası ile görüşmesi olduğunu değerlendirip aranılan telefonun meşgul olması nedeniyle ceza puanı verilmeyecektir.

 

 

u-Görevlendirilecek avukat CMK Servisi’ne bildirdiği cep numarasından aranır.  Aranan avukatın görevi red etmesi durumunda arama robotu, sıradaki diğer avukata geçer. Aranan avukatın görevi red etmesi durumunda gelen görevin karşılığı olan görev puanı kadar red ceza puanı verilir. Aynı zamanda sistem tarafından otomatikman 180 dakika zorunlu mazeret girilir. Bu mazeretler zorunlu olup yıllık mazeret süresinden düşülmez.

ü-Görevlendirilecek avukat CMK Servisi’ne bildirdiği cep numarasından aranır.  Aranan avukat telefonu açıp telefonu dinlerken kapatırsa arama robotu, sıradaki diğer avukata geçer. Aranan avukatın telefonu kapatması durumunda gelen görevin karşılığı olan görev puanı kadar red ceza puanı verilir. Aynı zamanda sistem tarafından otomatikman 180 dakika zorunlu mazeret girilir. Bu mazeretler zorunlu olup yıllık mazeret süresinden düşülmez.

v-Görevlendirilecek avukat CMK Servisi’ne bildirdiği cep numarasından aranır.  Aranan avukat telefonu hatalı tuşlama yaptığı durumunda arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 1’er dakika arayla 1 defa daha tekrar arama yapar. Hatalı tuşlama ya da görevi red anlamına gelecek diğer eylemlerin olması durumunda gelen görevin karşılığı olan görev puanı kadar red ceza puanı verilir. Aynı zamanda sistem tarafından otomatikman 180 dakika zorunlu mazeret girilir. Bu mazeretler zorunlu olup yıllık mazeret süresinden düşülmez.

y-Gönüllü avukat görevlendirmeyi kabul ettiği andan itibaren Denizli Adalet Sarayı, Denizli Emniyet Müdürlüğü, Bereketli Polis Merkezi Amirliği, Çınar Polis Merkezi Amirliği, Kınıklı Polis Merkezi Amirliği,  Sevindik Polis Merkezi Amirliği, Çocuk Şube Müdürlüğü, Merkezefendi İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Denizli il Jandarma Alay Komutanlığı kurumlarına 45 dakikada, Pamukkale İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı kurumuna 60 dakikada, Akköy Polis Karakolu, Akköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve Karahayıt Jandarma Karakol Komutanlığı kurumlarına 90 dakikada ve Uzunpınar Jandarma Karakol Komutanlığı kurumuna 120 dakikada ulaşmalıdır.

z-Avukatlık ortaklığı mensubu olan gönüllü avukatların BARONET sistemine dahil olmak istemeleri halinde şahsi olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

6. BÖLÜM

 

CMK GÖNÜLLÜ AVUKAT LİSTESİ

MADDE 17

CMK hizmetlerinin yerine getirilmesinde gönüllülük esasını geçerlidir. Buna göre, CMK uygulaması çerçevesinde görev almak isteyen Denizli Barosu’na kayıtlı, SGK ya da vergi kaydı bulunan avukatlar arasından yazılı olarak CMK Komisyonu’na başvuruda bulunanlar ve CMK Komisyonu tarafından düzenlenecek eğitim seminerlerine katılıp bitirenler görev alabilirler. CMK gönüllü avukat listesine kaydolunacak avukat CMK Komisyonu’nun belirlediği görevlendirme ve görev esaslarını kabul eder ve göreve başlar. Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce listede bulunan avukatların görevi, başvuru koşulu aranmaksızın devam eder. Ayrıca başka barolar tarafından yapılan CMK eğitim seminerine katılarak sertifika almış gönüllü avukatlar da bu yönergedeki işlemleri yerine getirdiklerinde listeye eklenirler.

CMK görevinden ve gönüllü avukat listesinden ayrılmak isteyen avukat, Denizli Barosu CMK Komisyonu’na vereceği yazılı bir dilekçe ile talebini bildirmesi üzerine, gönüllü avukat listesinden çıkartılır ve CMK görevinden ayrılır. Görevinden ayrılan avukat halen devam etmekte olan görevlerini CMK, Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Denizli Barosu CMK Yönergesi hükümlerine göre yükümlü ve sorumludur.

 

GÖNÜLLÜ AVUKATIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

MADDE 18

CMK gönüllü müdafilik listesinde yer alan avukatlar aşağıda yazılı olan kurallara uymak zorundadır;

a-Müdafii olarak atandığı şüpheli ile mutlaka kimsenin duymayacağı bir ortamda görüştükten sonra ifadesinin alınmasını sağlamalıdır.

b-Müdafii görevli olarak kolluğa gitmiş ise, şüphelinin (yakalanın kişinin veya sanığın) kollukta bulunan gözaltı defterindeki kayıtlarını incelemelidir.

c-Müdafisi olarak görevlendirildiği kişiye, fiilen gözaltına alınma zamanını (yakalanma zamanını), yakınlarına haber verilip verilmediğini, kendisinin müdafii olarak gelmeden önce herhangi bir belgenin imzalatılıp imzalatılmadığını, nerede ve nasıl yakalandığını, yakalanma koşullarını, yakalanma esnasında ve sonrasında kötü muamele görüp görmediğini müdafisi olduğu kişiye sormalıdır. Gerekirse bu hususu belgelendirme (şerh, tutanak v.s.) yoluna gitmelidir. Bu hususlardaki belgenin örneğini CMK Komisyonu’na vermelidir.

ç-Müdafisi olduğu şüpheli savcı tarafından serbest bırakılır ise onunla birlikte adliyeden çıkmalı, şüpheliyi kesinlikle kolluk görevlilerine teslim etmemelidir.

d-Şüphelinin adli tıp raporları sağlam görülmesine rağmen şüpheli veya sanıkta gözle görülür darp izleri varsa savcının huzurunda adli tıp raporuna itiraz etmeli ve bu hususu beyanına geçirmeli, gerekiyor ise yeniden Adli Tıp raporu aldırmak, bu hususu şüphelinin onayını alarak, Denizli Barosu CMK Komisyonu’na bildirmelidir.

e-Şüphelinin tutuklanması için sorgu mahkemesine sevk edilmesi halinde kolluk görevlilerinin duruşma salonuna girmesini önlemelidir.

f-Şüphelinin kollukta üstlendiği fakat işlemediğini beyan ettiği fiiller ile ilgili, yer gösterme tutanaklarına itiraz etmelidir.

g-Mahkeme aşamasında görev alan müdafiiler temyiz aşaması olan Yargıtay veya İstinaf Mahkemeleri’nin vereceği kararın kesinleşmesine kadar takip etmek zorunda olduğunu bilmelidir.

ğ-Müdafii, kollukta 18 yaşından küçüğün ifadesinin alınmak istenmesi halinde bu şüphelinin ifadesinin savcı tarafından alınacağını, ilgili kolluğun amirine bildirmeli, ifadenin alınmasını engelleyemiyor ise şüpheliye susma hakkını kullandırmalı ve ifade tutanağını imzalamaktan imtina etmeli ve durumu nöbetçi savcıya bildirmelidir.

h-Müdafii hukuki yardımda bulunduğu kişinin lehine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda kendisine verilen görevleri de yapmak zorunda olduğunu bilmelidir.

ı-CMK listesinde görev alan avukatların bu yönergenin kendilerine yüklemiş bulunduğu görev ve sorumlulukları yanında, diğer yasalar ve yönetmeliklerde düzenlenen avukatlık mesleği ile ilgili görevleri usulüne uygun avukatlık mesleğinin onuruna yakışır bir şekilde yerine getirmemeleri halinde fiilleri nedeniyle aynı zamanda bağlı bulunduğu Denizli Barosu tarafından re’sen disiplin soruşturması yapılacağını bilmelidir.

 

GÖNÜLLÜ AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 19

Müdafiiler; CMK Komisyonu tarafından düzenlenen listelerde yer almakla aşağıda yazılı yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır;

a-Zorunlu nedenler dışında, görevlendirildiği birime belirlenen zaman dilimi içinde ulaşmak ve kendilerine verilen görevleri sonuna kadar yerine getirmelidir.

b-Yapmış oldukları göreve ilişkin bilgileri beyan etmek için, göreve ve ödemeye uygun talep formlarını belgeleriyle birlikte eksiksiz ve hatasız olarak CMK Servisi’ne teslim etmeli, ücret talep formlarındaki bilgilerin yanlışlığından kaynaklanan, gereksiz ya da fazla ödemeyi iade etmelidir.

c-Yürürlükteki yasalara uygun görevden çekilmeyi ya da işi reddetmeyi gerektiren hallerde durumu derhal CMK Komisyonu’na yazılı olarak bildirmelidir.

ç-Yargıtay tarafından bozulan kararlarda, yeni esas numarasını alan davayı da takip etmeli ve durumu CMK Servisi’ne bildirmelidir.

d-Mahkemece, yetkisizlik, görevsizlik ve birleştirme kararı verilmesi durumunda davayı gönderildiği mahkemede takip etmeli, yeni mahkemenin adını, dosya numarasını, duruşma gününü CMK Servisi’ne yazılı olarak bildirmelidir.

e-CMK Servisi’ndeki kayıtların sağlıklı tutulmasını sağlamak ve iş dağıtımında hataların önlenmesi amacıyla, Ocak ve Haziran aylarında yılda iki kez, derdest olan ve kesinleşmiş tüm davalara ilişkin rapor hazırlayıp kararla birlikte CMK Servisi’ne vermelidir.

f-Görevlendirme hangi aşamada olursa olsun, şüpheli veya sanıkla ön görüşme yapmalı, dosya tutmalı, belge asıllarını saklamalı, bilgileri talep formuna ve raporlarına yazmalıdır.

g-Uygulama mercilerinde, hazırlık veya son soruşturma aşamasında tespit edilen veya kendisine iletilen hukuka aykırılıkları, olayın özelliğine göre ifade, kimlik tespiti ve sorgu tutanaklarına geçirmeli, şerh düşürmeli, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmalı ve CMK Komisyonu’na yazılı olarak bildirmelidir.

ğ-Gönüllü avukatlar iş, ev ve cep telefonlarını ve bu telefonlarda sonradan oluşan değişiklikleri değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içerisinde CMK Komisyonu’na bildirmelidir.

h-CMK gönüllü müdafilik listelerinden kendi istekleri ile ayrılan müdafii ve vekiller istifa tarihlerinden itibaren takip eden yılda yapılacak olan yeni liste hazırlanıncaya kadar yeniden listelere dahil edilmeyeceklerini bilmelidir.

ı-Hazırlık aşamasının evrelerinde en fazla 1 evrede görev alabileceğini bilmelidir. Ayrıca aynı dosyada 10 kişiden fazlasına müdafilik etmemekle yükümlü olduğunu bilmelidir.

i-Yükümlüklerini yerine getirmeyen müdafiiler CMK Komisyonu’nun kararı ile hakkında yaptırım kararları alınabileceğini bilmelidir.

j-Baro Başkanı ve CMK Komisyonu acil durumlardaki resen görevlendirmeleri hariç olmak üzere BARONET sistemi haricinde, görev kabul etmeyeceğini bilmelidir.

k-Sertifika ve eğitim programlarına katılmakla yüküm olduğunu bilmelidir.

 

GÖNÜLLÜ AVUKATIN GÖREVİNİN SONA ERMESİ

MADDE 20

Görevden çekilme, haklı koşullar ya da yasal neden ve engellerlerin varlığı durumunda gerçekleşir. Görevden çekilen avukat bu durumu derhal yazılı olarak CMK Komisyonu’na bildirir. Bu bildirimler dava ile ilgili bilgileri, çekilme gerekçelerini, duruşma tutanaklarını ve sonraki duruşma gününü içerir. Avukatlık kanunu uyarınca çekilme talebinin bildirildiği tarihten itibaren CMK Komisyonu’nca çekilme talebinin kabulü tarihinin kendisine bildirilmesine kadar görevli avukatın sorumluluğu devam eder.

CMK nöbet listesinde kayıtlı iken herhangi bir nedenle listeden çıkan avukatın, kovuşturma aşamasındaki görevi; görev yaptığı il veya ilçe dışına taşınmış olması, kaydının baro sicilinden silinmiş olması, ciddi sağlık sorunları sebebiyle çalışmaması gibi hallerde tüm görevleri için sona erer. Bu durumdaki avukat derhal kendisine yapılmış olan tüm görevlendirmeleri, mahkeme adı, hukuki yardımda bulunulan kişi ya da kişilerin kimlik bilgileri ve dosya numaraları gibi gerekli tüm bilgileri CMK Komisyonu’na yazılı olarak bildirmek zorundadır. Haklı bir nedeni olmaksızın görevi bırakan müdafi veya vekil o görev nedeniyle kendisine yapılan ödemeleri iade eder. CMK Komisyonu’nun, görevden çekilme talebinin reddine ilişkin gerekçeli kararına karşı avukat, bu kararın kendisine yazılı olarak tebliğ edildiği günden sonraki 15 gün içinde Denizli Barosu Yönetim Kurulu’na itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilecek karar kesindir.

Gönüllü avukatın aşağıda yazılı hallerde görevi sona erer;

a-Soruşturma aşamasında, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın veya yetkisizlik kararının kesinleşmesiyle, kamu davasının açılması durumunda ise iddianamenin kabulü kararı ile sona erer. Kovuşturma aşamasında; yargılamanın yapıldığı il ya da ilçe dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik ya da yetkisizlik kararının kesinleşmesi, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ya da davanın nakline karar verilmesi ile sona erer.

b-Müdafii, vekil ya da kendisine müdafii ya da vekil görevlendirilen kişinin ölmesi, Müdafii ya da vekilin baro tarafından işten yasaklanması, meslekten çıkarılması veya herhangi bir nedenle baronun süreli veya süresiz olarak silinmesi ile sona erer.

c-Kişinin, kendisine bir müdafii veya vekil seçmesi ile sona erer.

ç-Kovuşturma aşamasında davaların birleştirmesi durumunda; birleştirme kararı ile esası kapanan dosyalardaki müdafi ve vekillerin görevi sona erer.

7. BÖLÜM

 

ÜCRET VE GİDERLER

MADDE 21

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak hazırlanan ve her yıl Ocak ayında yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife" gereğince, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ücret ödemesi yapılır. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme ve uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  ile belirlenir.

 

ÜCRET ÖDENMEYECEK HALLER

MADDE 22

Ücret ödenmemesi gereken bu durumlarda, ödenen ücret baro tarafından geri alınabilir. Ücret ödenmemesine neden olan haller bu yönerge ya da yürürlükteki mevzuata göre başka bir yaptırımı da öngörüyor ise; ücret ödenmemiş olması bu yaptırım uygulanmasına engel değildir.

Aşağıdaki hallerde avukata ücret ödenmez;

a-Eksik bilgi ve belge sunan avukatların ücretleri, eksiklikler tamamlanıncaya kadar ödenmez. Zira soruşturma aşamasında ifade tutanağı aslı, kovuşturma aşamasında ise duruşma zaptının aslı gibidir sureti, serbest meslek makbuzu aslı, BARONET sistemi üzerinden alınacak olan görevlendirme belgesi ayrıca kovuşturma aşamasında yetki belgesi ile görev ifası söz konusu ise gönüllü avukat tarafından tanzim edilmiş ve mahkemesine sunulmuş yetki belgesinin aslı gibidir sureti ile eğer yetkilendirilen avukatın, BARONET sistemi tarafından görevlendirilen gönüllü avukatın yanında sigortalı olarak çalışması halinde SGK sigorta işe giriş bildirgesi ve ayrıca bu maddede sayılan tüm belgelerin 2 suret fotokopisinin de teslim edilmesi gerekmektedir.

b-Zorunlu hallerde, Baro Başkanı ve CMK Komisyon Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeler hariç olmak üzere BARONET tarafından ataması yapılmamış görevlerin ücretleri ödenmez.

c-18 yaşından küçük şüpheliye kolluk biriminde kimlik tespiti dışında işlem yaptıran müdafiiye ücret ödenmez.

ç-Gönüllü avukat olarak görev almasına rağmen sonradan vekaletle görevlendirildiği davayı takip eden avukata ücret ödenmez.

d-Yönerge hükümlerine aykırı davranışı nedeniyle; hakkında CMK Komisyonu’nca ücret ödenmeme yolunda karar verilen avukat ücret ödenmez.

e-12 yaşından küçük şüpheliye her hangi bir birimde kimlik tespiti dışında işlem yaptıran müdafiiye ücret ödenmez.

f-Görevlendirildiği kişi ve dosya sayısı dışında görev alan avukata ücret ödenmez.

g-Hukuka aykırı her hangi bir işleme katılan avukata ücret ödenmez.

ğ-Baro tarafından görevlendirme yapılan işlere yetki belgesi ile katılan avukatlara ücret ödenmez.

 

8. BÖLÜM

 

UYARMA

MADDE 23

Uyarma, CMK gönüllü avukat listesinde yer alan avukatın, aşağıdaki nedenlerle CMK Komisyonu tarafından yazılı olarak uyarılmasıdır.

Aşağıda yazılı hallerde uyarma yaptırımı uygulanır ve daha önce kendisine verilmiş bulunan görevlerle ilgili tüm yükümlülükleri devam eder;

a-Duruşmaları mazeretsiz olarak takip etmemek, 

b-Görevlendirildiği birime zorunlu haller dışında 1 saat içinde gitmemek, 

c-Görevlendirilmediği halde göreve gitmek ve ödeme yapılması için bu göreve ilişkin form teslim etmek,

 

LİSTEDEN KISA SÜRELİ ÇIKARMA

MADDE 24

Listeden kısa süreli çıkarma, CMK gönüllü avukat listesinde yer alan avukatın, CMK Komisyonu’nca yıllık ortalama görev puanının yarısının puanına eklenmesidir.

Aşağıda yazılı hallerde kısa süreli çıkarma yaptırımı uygulanır ve daha önce kendisine verilmiş bulunan görevlerle ilgili tüm yükümlülükleri devam eder;

a-İş bu iç yönergenin 23. maddesindeki uyarma cezaları uyarınca yaptırım uygulanması kararın kesinleşmesinden itibaren 18 ay içerisinde 3. defa aynı maddelerin ihlali,

b-Geçerli bir mazereti bulunmaksızın görevin yarıda bırakılması,

c-Eğitim, seminer, konferans gibi etkinliklere geçerli bir mazeret bulunmaksızın katılmamak.

LİSTEDEN UZUN SÜRELİ ÇIKARMA

MADDE 25

Listeden uzun süreli çıkarma, avukatın CMK Komisyonu’nca CMK gönüllü avukat listesinden 1 yıllığına çıkarılmasıdır.

Aşağıda yazılı hallerde listeden uzun süreli çıkarma yaptırımı uygulanır, bu süre boyunca yeni görev verilmez ve daha önce kendisine verilmiş bulunan görevlerle ilgili tüm yükümlülükleri devam eder;

a-Listeden kısa süreli çıkarılan avukatın, kısa süreli çıkarma tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde tekrar aynı yaptırımı gerektirecek kural ihlali,

b-Baro tarafından görevlendirildiği dosyaya ilişkin olarak müdafiliğini üstlendiği kişinin kendisinden yahut üçüncü şahıslardan ücret kabul etmek,

c-Avukatlık Yasası ve meslek kurallarını ihlal,

ç-Disiplin soruşturması sonucu kesinleşmiş en az uyarma cezası almış olmak.

 

İTİRAZ

MADDE 26

Bu madde gereğince CMK Komisyonu’nca hakkında uyarma, listeden kısa süreli çıkarma ve listeden uzun süre çıkarma yaptırımı uygulanan avukat veya CMK Komisyonu tarafından aleyhinde karar verilen her avukat bu kararının kendisine yazılı olarak tebliğ edildiği günden sonraki 15 gün içinde Denizli Barosu Yönetim Kurulu’na itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilecek karar kesindir.

 

9. BÖLÜM

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

MADDE 27

Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile Denizli Barosu Yönetim Kurulu’nca ve Denizli Barosu Genel Kurulu’nca daha önce kabul edilip yürürlüğe konulan diğer tüm yönerge ve talimatlar yürürlükten kaldırılmıştır.

 

UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK

MADDE 28 

Bu yönerge, Denizli Barosu Yönetim Kurulu’nun kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Bu yönerge hükümleri Denizli Barosu Başkanlığı’nca yürütülür. Bu yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile bu yönergede düzenlenmeyen konularda, son karar organı Denizli Barosu Yönetim Kurulu’dur. CMK Komisyonu’nun önerisi ve Denizli Barosu Yönetim Kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir.

 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Ekim 2021><<
Ekim 2021
 PSÇPCCP
4027282930123
4145678910
4211121314151617
4318192021222324
4425262728293031
451234567

23.10.2021
AV. ADNAN DEMİRDÖĞER
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.