STAJ EĞİTİM YÖNERGESİ
Tarih: 6.04.2023| Okunma Sayısı: 2261

DENİZLİ BAROSU AVUKATLIK STAJI, STAJ EĞİTİM KOMİSYONU ve STAJ EĞİTİMİ İÇ YÖNERGESİBİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönerge 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin (TBBASY) 1. maddesinde yer alan amaç doğrultusunda stajın biçim ve yöntemlerinin, staj komisyonun oluşum ve görevlerinin, staj eğitiminin amaç ve çalışma metotlarının belirlenmesini kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 2- Bu yönerge, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 23, 95/1-2-4-9-15. maddeleriyle TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliği’nin 19, 22 ve 25. maddeleri gereğince düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) BARO: Denizli Barosu Başkanlığı’nı,
b) Yönerge: Denizli Barosu Avukatlık Stajı, Staj Komisyonu ve Staj Eğitimi İç Yönergesi’ni,
c) Komisyon: Denizli Barosu Staj Eğitim Komisyonunu,
d) Başkan: Denizli Barosu Staj Komisyonu Başkanını,
e) Merkez: Denizli Barosu Staj Eğitim Merkezini,
f) Koordinatör: Sayısı ve isimleri Baro Yönetim Kurulunca belirlenmiş ve her biri Yönetim Kurulu üyesi olan komisyonun üyesini,
g) Eğitimci: Komisyon tarafından TBB siciline kayıtlı avukatlardan, diğer yargı mensuplarından, mali müşavirlerden, akademisyenlerden, bilişim uzmanlardan ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerindendavet edilen, staj gruplarına eğitim çalışması yapan ilgili meslek mensubu kişi ya da grupları,
h) Stajyer Temsilcisi: Stajyer avukatlarca seçilecek, Komisyon ile stajyer avukatlar arasında iletişimi sağlamakla görevli, Yönergece, Komisyon ve diğer düzenlemelerle verilen görevleri yapacak stajyer avukatı,
i) Kurul: Komisyon Başkanı ve Staj Eğitim Komisyonu üyeleri arasından seçilen 6üye ile toplamda 7 kişilik Staj Yürütme Kurulunu

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
STAJ
Genel Hükümler

Madde 4- Avukatlık Stajı ilk altı ayı adliye, ikinci altı ayı avukat yanında olmak üzere iki bölümde yapılır. Stajyer Avukat staj süresinde Avukatlık Kanunu’na, TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliği’ne, TBB Meslek Kurallarına ve bu iç yönerge düzenlemelerine uygun olarak eğitilir ve gözetilir.

Staja Başlama Koşulları

Madde 5-Denizli Barosunda staj yapmak isteyen Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olan veya yabancı ülke hukuk fakültelerinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunan ve YÖK’ten denklik belgesi almış bulunan aday, Avukatlık Kanunu md.16’da ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği 4.maddesinde öngörülen ve Baro Kalemince talep edilen;

a. Başvuru Dilekçesi (Denizli Baro Başkanlığı’na hitaben yazılmış ve Baro Başkanı tarafından havale edilmiş haliyle)
b. Vukuatlı nüfus kayıt örneği- 2 adet (Aile bilgilerini içerdiği şekilde Nüfus Müdürlüğünden ya da e-devletten alınabilir. Noterden onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi de eklenebilir. Türk vatandaşlığından çıkıp mavi Karta sahip olanlardan ayrıca 1 adet noter onaylı mavi kart sureti istenmektedir.)
c. Diploma - 2 adet (Mezun olunan Fakülteden aslı gibidir onaylı sureti ve noterden onaylı suretinin aslı.)
(Belge fakülteden onaylı alınmış ise; Öğrenci İşleri Dekanı, Müdürü, Şefi veya Yardımcıları ya da Daire Başkanı ve Fakülte Sekreteri tarafından onaylanması gerekmektedir.
Belge süreli olarak verilmiş geçici mezuniyet belgesi ya da ilgili makama olarak düzenlenmiş ise ruhsat aşamasında bakanlık tarafından kabul edilmemekte olup, staj dönemi boyunca mezuniyete dair istenen şartlardaki belgeyi adayın dosyana sunması gerekmektedir. Ayrıca kapatılan üniversitelerin sadece noterden onaylanmış diploması kabul edilmektedir.
Yine ayrıca yurt dışındaki üniversite mezunlarının ek olarak diplomasının Türkçe noter onaylı örneği ile Yüksek Öğretim Kurulu’nca düzenlenen denklik belgesi ve fark ya da eksik derslerin tamamlandığına dair belge (transkript) sunmaları gerekmektedir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Hukuk Fakültesi mezunlarının diplomaya ek olarak Sınav Sonuç Belgesi de sunmaları gerekmektedir.
Üniversite öğrenimi süresince yatay geçiş yapanların Yüksek Öğretim Kurulu’nca düzenlenen uygunluk belgesi sunmaları gerekmektedir.
Diploma veya çıkışında kayıt tarihi bulunmayan adayların mezun Olduğu fakülteden fakülteye giriş tarihini gösteren yazı getirmeleri gerekmektedir.
Adaylar başvuru yaparken diploma veya çıkışın aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.)
d. Yüksek Öğretim Mezuniyet Doğrulama Belgesi- 1 adet (“http://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama” adresinden alınabilmektedir.)
e. Arşiv kayıtlı sabıka kaydı (1 adet-Cumhuriyet Başsavcılıklarından veya e-devletten) 
(Staj süresinde veya öncesinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. nedenlerle nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı sabıka kaydı ve karar sureti istenmektedir.)
f. Denizli il sınırlı içinde ikamet ettiğini gösterir ikametgah belgesi (1 adet-Yerleşim yeri belgesi, e-devletten veya Denizli İl veya İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir.)
g. Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmadığına dair “resmi hastanenin veya sağlık ocağının uzman hekimliğince düzenlenmiş sağlık raporu. (1 adet)
h. Damga Vergisi makbuzu (Vergi Dairesine 9047vergi kodu ile yatırılacaktır.)
i. Askerlik Durum Belgesi1 adet. (Erkek adaylar için. Ayrıca mezuniyetten sonra askerlik yapan erkek adaylar için 1 adet Askerlik Terhis Belgesi istenmektedir.)
j. 5x6.5 cm ebadında biyometrik fotoğraf 8 adet fotoğraf. (Özellikle arka fon beyaz olarak, düz cepheden ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, renkli ve cübbesiz, erkeklerde kravatlı olarak çekilmelidir.)
k. Sosyal Güvenlik Kurumundan veya e-devletten adayın sosyal güvenlik durumunu bildirir Belge (1’er adet). 

(Ssk-4a, Bağ-Kur-4b ve Emekli Sandığı-4c- kurumlarına aitbaşvuru yapılan tarih itibariyle tescil kaydı tespiti bölümünden alınacak olan, aktif olarak adayın kaydının olup olmadığını gösterir belge. SGK İl müdürlüğünden veya “https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu” linkinden alınabilir.

Adayın kurumların herhangi birinde geçmişe ait kaydı varsa hizmet dökümü alınması gerekmektedir.

Alınan belgelerde isim-soyisim ve tarih yazmaması durumunda ise adayın “BU BİLGİ TARAFIMA AİTTİR”yazması, ayrıca isim-soyisim-tarih eklenerek imzaatması gerekmektedir.

Belgede adayın adı ve soyadının gözükmesi, staj başvurusu yaptığı tarih itibariyle Ssk, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kurumlarında kayıtlı olmaması ve daha önce yapılan kayıtların da çıkış tarihinin gözükmesi gerekmektedir. Avukatlık Kanunu'nun 12.maddesinin (f) bendi koşullarını taşıyanlar Ticaret Sicil Gazete örneği ve Bağ-Kur'dan kayıt nedenini gösterir belge sunarlar. Askerlikten dolayı kayıt gözüküyor ise ilgili kurumdan bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir.)


şeklinde belirtilen belgeleri tamamlayarak Baro Kalemine müracaat edecektir. Adayın kamu kurumlarından birinden emekli olması durumunda sicil durumunu gösteren sicil özetinin ve Avukatlık Kanunun 3. ve 11.maddedeki koşulların denetimi açısından da ayrıca SGK’ya bağlı olarak çalışıp çalışmadıklarını gösterir belgelerin başvuru evraklarına eklenmesi zorunludur. Adayın isteminin ilanından önce Avukatlık Kanunu md. 19 gereğince, adayın durumu ile ilgili olarak araştırma yaptırılarak rapor alınır ve dosyasına eklenir. Bu aşamadan sonra adayın istemi 15 gün süre ile ilan olunur.

Her avukat veya stajyer yahut diğer ilgililer, bu süre içinde, adayın stajyer listesine yazılmasına itirazda bulunabilirler. Şu kadar ki, itirazın incelenebilmesi, açık delil veya vakıaların gösterilmiş olmasına bağlıdır. (Avukatlık Kanunu md.18)

15. günün dolmasından sonra ilk yönetim kurulu toplantısında staj listesine yazılma kararı için dosyalar Baro Yönetim Kurulunun gündemine alınır.

Adliye Stajı (İlk Altı Aylık Staj Dönemi)

Madde 6-(1) Stajyer Avukatlar listesine yazılan stajyer, Denizli Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına başvuru için kendisine bildirilen tarihte, Barodan alacakları dosya ile birlikte başvurarak adliye stajına başlayacaktır.

a-Mahkemelerde Staj

Cumhuriyet Savcılıklarında 15 gün,
Asliye Ceza Mahkemelerinde 15 gün,
Sulh Ceza Mahkemelerinde 15 gün,
Ağır Ceza Mahkemelerinde 30 gün,
Asliye Hukuk Mahkemelerinde 15 gün,
İş Mahkemelerinde 15 gün,
Sulh Hukuk Mahkemelerinde 15 gün,
Aile Mahkemelerinde 15 gün,
İcra Mahkemelerinde 30 gün,
İdare ve Vergi Mahkemeleri 15 gün (Damga Vergisi ödemesi yapılarak, tahsil  makbuzu Denizli Adli Yargı Adalet Komisyonu’na teslim edilir.)

b-Nakil

Baromuza başka il barolarından nakil gelmek isteyen stajyer, talep dilekçesi, Denizli il sınırları içerisinde bulunan ikametgah adresini gösterir belge, kimlik fotokopisi ile Baro Kalemine başvuruda bulunur, dosyası ve ilgili belgeleri geldiği il barosundan istenir.

Baromuzdan başka il barosuna nakil gitmek isteyen stajyer, nakil gitmek istediği il Barosuna ilgili belgelerle başvuruda bulunur. Stajyer Denizli Adli Yargı Adalet Komisyonu’na başvuruda bulunmalıdır. 

c-Askerlik
Erkek stajyerlerin bu dönemde askere gitmeleri halinde Denizli Adli Yargı Adalet Komisyonu’na talep dilekçesi ve askerlik durum belgesi ile müracaat etmeleri gereklidir. Askerlik dönüşünde terhis tarihinde ivedilikle terhis belgesi ve staja başlama istemine ilişkin dilekçeyi hem Baroya hem de Denizli Adalet Komisyonuna vermelidir. 

Avukat Yanında Staj (İkinci Altı Aylık Staj Dönemi)

Madde 7- Stajın ikinci altı ayı, Baro levhasına kayıtlı, meslekte en az beş yıl kıdemli (bu beş yıllık kıdem hesabına Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir) ve kamuda çalışan veya bağımsız bürosu olan bir avukat yanında yapılır(TBBASY m. 14, 15). Avukatlık ortaklıklarında, bu Yönetmelikteki koşulları taşıyan ortak avukat bulunması halinde staj yapılabilir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar, stajlarının avukat yanındaki kısmını, staj yapılan baro levhasına kayıtlı ve meslekte en az beş yıl kıdeme sahip (bu beş yıllık kıdem hesabına Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir) kamuda çalışan veya bağımsız bürosu olan bir avukat yanında yapar. (Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar İle Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hk. Yön. Md. 7)

Stajyerin avukat yanında staja başlaması için yanında staj yapılacak avukat ara vermeksizin Baroya yazılı olarak başvuruda bulunur.

Yanında staj yapılacak avukat, stajyerini Avukatlık Kanunu, TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliği ve bu yönerge hükümleri ile Baro Yönetim Kurulu ve Staj Eğitim Komisyonu kararları doğrultusunda yetiştirmek, eğitim çalışmalarına ve bu yönergede belirlenen diğer çalışmalara katılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Baro Başkanı, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri ile Staj Eğitim Komisyonu üyeleri, adayın staj yaptığı bürodaki çalışmasını ve staj koşullarını her zaman denetleyebilirler.

1- Başlama zamanı :
Stajyer, stajının ikinci altı aylık kısmını yanında yapacağı avukatın yanında staja başladığına ilişkin dilekçesini ve muvafakatini Baroya vererek stajının avukat yanındaki kısmı başlamış olur. 

2- Askerlik 
Stajyerin bu dönemde askere gitmesi durumunda, durumunu doğrudan Baroya yazılı olarak askerlik durum belgesi ile bildirmesi ve askerlik nedeniyle staj yaptığı avukatın yanından ayrıldığı tarihi belirten dilekçe getirmesi gereklidir.

3- Nakil 
İkinci altı aylık staj sırasında TBBASY’nin 31. maddesine göre stajın nakli mümkündür. Avukatlık Kanununun 68, 69 ve 70. maddelerinin staja aykırı düşmeyen kuralları uygulanır. Nakil ile gelinen baroda staj eğitimini kısmen ya da tamamen aldığı anlaşılan stajyerin Komisyon kararı ile staj eğitiminden muaf tutulması mümkündür. Denizli Barosu Yönetim Kurulu’nun naklen kaydının silinme tarihine kadar yanında staj yaptığı avukat raporunu Baro Kalemine teslim etmelidir.

4- Düzenlenecek Raporlar :
Avukat yanındaki stajına ilişkin stajyerlerin, ilk üç ayın sonunda Birinci Üç Aylık Raporu, sonraki üç ayın sonunda Kesin Raporu, stajın uzaması halinde ise uzama dönemine ait avukat tarafından hazırlanacak raporları Baroya sunmaları gerekmektedir. 

5- Yetki Belgesi
Stajını yanında sürdürdüğü avukat tarafından, stajyerin Avukatlık Kanunun 26. maddesi kapsamında “avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ve icra mahkemelerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilmek, icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilmek” için dilekçe vermesi durumunda, stajyere Yetki Belgesi düzenlenir. Stajyerlerin bu yetkileri staj bitim belgesinin verilmesiyle sona ermektedir. 

Özel Hükümler 

Staj Eğitim Çalışmaları, Eğitim Süreleri ve Eğitimlere Katılım Şartı

Madde 8- Stajyer avukatlar, Staj Bitim Belgesi alabilmek için, TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Baro Başkanlığı tarafından düzenlenen derslere devam etmek zorundadır. TBB ya da Denizli Barosu Başkanlığı tarafından baro üyesi tüm avukatlara yönelik düzenlenen eğitim, seminer vs. ad altında düzenlenen tüm etkinliklere de stajyer avukatların katılımı zorunludur. 

Eğitim süresince stajyerlerin eğitimlere katılım durumlarını takip edebilmek adına yoklama listelerine imzası alınacaktır. Stajyerin imza listesine başka bir stajyer adına imza attığının tespit edilmesi halinde hem imza atan, hem de yerine imza atılan stajyerin/lerin staj süresinin toplamda 6 ayı geçmemek üzere her defasında 1 aya kadar uzatılmasına Komisyonun talebi üzerine Baro Yönetim Kurulunca karar verilecektir.

Eğitimlere ve TBB ya da Denizli Barosu Başkanlığı tarafından baro üyesi tüm avukatlara yönelik düzenlenen diğer eğitim, seminer vs.ad altında düzenlenen tüm etkinliklere katılımın takibi Baro Kaleminde görevli ilgili personelce yapılacak olup, eğitimlerin en az yüzde yetmiş beşine katılmayan stajyerin komisyonun önerisi üzerine Baro Yönetim Kurulu kararı ile katılmadığı asgari eğitim dersi süresince stajının uzamasına karar verilecektir. Eğitime katılamayan stajyerin Baro Kalemine geçerli bir mazeret bildirmesi ve mazeretini de belgelendirmesi halinde stajyer ilgili eğitime katılmış olarak değerlendirilecektir.

Mazeretsiz olarak stajyerin üst üste farklı günlerdeki üç eğitime katılmaması halinde Baro Sekreterliği ilgili personeli Komisyon Başkanını bilgilendirir. Başkan ve Komisyon üyeleri stajyerin derse katılımı yönünde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

Staj eğitim merkezinde bir yıllık avukatlık stajı süresi içinde önceden hazırlanan ve duyurulan yıllık eğitim programı dahilinde en az 120 saatlik staj eğitimi verilir. Bu eğitim süresinin en az (60) saati düzenli olarak meslek ilke ve kuralları ile uygulamada avukat konularına ayrılır.

Eğitim dönemi 35 hafta olup 1 Kasım’da başlar ve ertesi yıl 1 Temmuz’da sona erer. Yönetim Kurulu şartlara ve imkânlara göre eğitim yılını dönemlere ayırabilir.

Staj Eğitimin Yeri, Şekli, İçeriği ve Zamanı

Madde 9-Eğitimin içeriğine uygun düştüğü takdirde stajyerlere verilecek tüm eğitimler Denizli Barosu Staj Eğitim Merkezinde yapılacaktır. Komisyon eğitimin içeriği ve konusu elverdiği ölçüde farklı bir yerin de belirlenmesine karar verebilecektir.

Komisyon, her dönemde artan stajyer sayısı, yeni yasal düzenlemeler ve beklentiler dikkate alınarak önceki dönemde uygulanan eğitim programında düzenlemelere giderek güncellenmiş eğitim programını hazırlar ve staj eğitiminin amacına ve günün koşullarına uygun olarak yapılmasını sağlar.

Stajyer avukatlar, soyut hukuk kurallarının somut olaya uygulanmasına ve teorik bilgilerin gözden geçirilmesine yönelik bu eğitimin yanı sıra, Avukatlık Hukuku ve Avukatlık Meslek Kuralları yönünden de bilgi birikimine ulaşılmasını amaçlayan bu programlar uyarınca, her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 16:00’dan 18:00’e (Eğitim günleri ve saat aralıkları Komisyon kararı ile ihtiyaç ve koşullara göre değiştirilebilir.) kadar Başkan ve Komisyon üyeleri eşliğinde eğitim çalışmaları yapacaktır. Ancak o ay içerisinde TBB veya Denizli Barosu Başkanlığı tarafından tüm avukatlara yönelik yapılacak meslek içi eğitim çalışmalarının olması durumunda yapılacak staj eğitim çalışmaları başka güne ertelenebilir. Bu durum çeşitli iletişim araçları ile stajyer avukatlara duyurulur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
STAJ EĞİTİM KOMİSYONU
GENEL HÜKÜMLER

Oluşumu

Madde 10-Komisyon, meslekte en az üç yılını doldurmuş ve Baro Levhasına kayıtlı; Baro Başkanlığına başvuran, Baro Yönetim Kurulunca belirlenen 30 avukattan oluşur. Bu sayıya ek olarak yine sayı ve isimleri Baro Yönetim Kurulunca belirlenmiş Yönetim Kurulu üyeleri ile Baro Gençlik Meclisi Başkanı da Komisyonun doğal üyesi sayılır. 

Komisyon, göreve başlamasından sonra yapılacak ilk toplantıda komisyon üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçer. Birden fazla aday olması durumunda başkan, başkan yardımcısı ve yazman komisyonun ilk toplantısında toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile ayrı ayrı seçilir. Komisyon üyeleri arasında görev dağılımı da yine ilk toplantıda belirlenir.

Komisyonun görev süresi bir sonraki Baro seçimlerine kadar devam eder.


Toplantı ve Karar Alımı

Madde 11-Komisyon olağan olarak ayda bir kez, gerektiğinde Başkan veya en az on üyenin talebi üzerine olağanüstü toplanır. Toplantı gün ve saati Başkan’ın bilgisi dahilinde komisyon yazmanı tarafından üyelere duyurulur. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde konu tekrar görüşülüp yeniden oya sunulur. Yine eşitlik varsa başkanın oyu iki oy sayılır. Toplantıda alınan kararlar yazman tarafından karar defterine yazılır ve toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. Aykırı oy kullanan üyeler istedikleri taktirde muhalefet şerhini kararın sonuna yazdırabilirler.

Komisyon üyeleri toplantılara katılmak ve Komisyonca kendilerine verilecek görevleri yapmakla yükümlüdür. Komisyon üyelerinin kabul edilebilir bir mazerete dayanmaksızın bir eğitim yılı içerisinde üst üste olması koşulu ileüç kez komisyon toplantılarına katılmaması halinde üyeliğinin sona erdirilmesi için Başkan tarafından Yönetim Kuruluna talepte bulunulması zorunludur. Mazeretin geçerli olup olmadığının takdiri Baro Yönetim Kuruluna aittir.

Görevleri

Madde 12-Staj Eğitim Komisyonun görevleri, 

a) Stajyerlere verilen eğitimleri organize etmek, 
b) Aylık periyotlar halinde eğitimcileri ve eğitim konularını belirlemek, ders takvimini hazırlamak, bunları stajyerlere duyurmak, 
c) Stajyerlerin eğitimlere katılımlarını, eğitim içeriklerini ve eğitimin veriliş biçimlerini takip etmek, 
d) Bireysel çalışma raporu hazırlama çalışmalarına rehberlik etmek, 
e) Kurgusal Duruşma Yarışması için stajyerleri hazırlamak,
f) Eğitim faaliyetlerinin amacına uygun işleyişini sağlayıcı her türlü etkinlikleri gerçekleştirmek, yazılı, görsel, işitsel araçlarla bilgi ve kaynak biriktirmek ve yayın yapmak,
g) Verilen eğitimlerin çeşitliliğini ve yöntemlerini geliştirici kararlar almak; Baro   Yönetim Kurulunun karar ve uygulamaları üzerine görüş bildirmek,
h) Staj Bitim Belgesi verilmesi ya da stajın uzatılması konularında Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,
i) Eğitim konuları ve süreleri TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 22. ve 23. maddelerindeki ilkeler doğrultusunda komisyon yeni dönem ilk toplantısında belirlenecek yıllık müfredatı ve eğitimci listesini hazırlamak,
j) Stajyer avukatlar arasında mesleki ve sosyal bağların oluşumuna ve güçlenmesine katkı sağlamak,
k) Stajyerlerin mesleki ihtiyaç ve istekleri ile ilgilenmek, onlara yapıcı çözümler sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KURUL,ÇALIŞMA RAPORU ve KURGUSAL DURUŞMA

Kurul, Oluşumu ve Görevleri

Madde 13-Başkan Kurula başkanlık etmekle, diğer altı Kurul üyesi yine Komisyonun seçeceği üyelerden, toplamda yedi kişiden teşekkül eder.  

Kurul;

a) Eğitim programı haricinde stajyerlerden istenecek olan çalışma raporu ve kurgusal duruşmaların konuları ile içeriklerini belirleyerek, stajyerleri bu tarz çalışmalara hazırlar, 
b) Belirlenen usul ve esaslara göre çalışma raporlarını inceler ve kurgusal duruşma faaliyetlerini izleyerek puanlar, yapmış olduğu bu puanlamaları Komisyon ile paylaşır,
c) TBB tarafından her yıl düzenlemekte olan Kurgusal Duruşma Yarışmasına Yönetim  kurulu tarafından katılma kararı alındığı takdirde Denizli Barosunu temsil edecek stajyerleri belirler, gerekirse Komisyon üyesi olmayan avukatlardan da danışmanlık alınarak yarışmaya hazırlar. 

Çalışma Raporu

Madde 14- Çalışma raporu, stajyer tarafından hazırlanan dilekçelerden oluşan dosyayı ifade eder. Stajyerden eğitim dönemi genelinde aşağıda yer alan Hukuk dosyası ve Ceza dosyası için ayrı ayrı en az 3’er dilekçe yazmaları istenir. Stajyere bildirim tarihinden itibaren çalışmanın teslim süresi 2 haftadır. Hazırlanan dilekçeler stajyerin özlük dosyasının eki olan çalışma raporu hazırlama dosyasında saklanır;

A) Hukuk Dosyası

1. Dava Dilekçesi
2. Cevap Dilekçesi
3. Cevaba Cevap Dilekçesi
4. İkinci Cevap Dilekçesi
5. Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi
7. İcra Takip Talebi
8. Haciz Tutanağı
9. İhtarname
10. Sözleşme

B) Ceza Dosyası

1. Şikayet Dilekçesi
2. İddianame
3. Katılma Dilekçesi
4. Savunma Dilekçesi
5. Esas Hakkında Beyan Dilekçesi
6.  Kanun Yoluna Başvuru Dilekçesi
7.  İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

Yeterli bulunmayan yahut özensiz raporlar Kurul tarafından stajyere iade edilir. Eksik hususlar giderilerek yeni rapor sunulması için stajyere 1 hafta ek süre verilir. 

Kurgusal Duruşma

Madde 15- Her eğitim döneminde stajyerlerin, hem hukuk hem de ceza alanında en az birer kurgusal duruşma yapmaları sağlanır. Konuya göre stajyerler 10 ile 15 kişilik gruplara ayrılabilir. Çalışmalar tüm gruplarca aynı günde yapılabileceği gibi farklı günlere de bölünebilir. Kurul, bu hususta tüm hazırlık çalışmalarını yapmaya, grupları belirlemeye, gruplar arasında görev dağılımı yapmaya yetkilidir. 

Yine Kurul tarafından belirlenen bir ya da daha fazla sayıda ve 3 asil 1 yedek olmak üzere toplam 4 kişiden oluşacak gruplar en geç Şubat ayı sonuna kadar belirlenir. Belirlenen bu grup ya da gruplar ayrıca Kurul ve gerekirse Komisyon dışından görevlendirilen avukat/lar aracılığı ile TBB tarafından her yıl düzenlenen Kurgusal Duruşma Yarışmasına hazırlanır.Puanlama

Madde 16- Stajyerin 35 haftalık eğitim takip çizelgesi 60 tam puan üzerinden değerlendirilir.  Eğitmlerin yüzde yetmiş beşini tamamlayan stajyere verilecek taban puan ise 40 olup, puanlama 40-60 puan arasında yapılacaktır.

Çalışma raporlarının değerlendirilmesi 20 tam puan üzerinden yapılacaktır. 

Kurgusal duruşma çalışmalarında stajyerin faaliyetlerinin değerlendirilmesi de 20 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Belirtilen üç başlığın toplam puanı azami 100 puan olacak, geçerli mazeretli durumlar hariç staj eğitimlerinin en az yüzde yetmişbeşine katılım sağlamayan stajyerin genel puanlaması 70 üzerinde olsa bile stajının uzamasına Komisyonun bilgilendirmesi üzerine Yönetim Kurulunca karar verilebilecektir.  

BEŞİNCİ BÖLÜM
STAJIN SONA ERMESİ

Stajın Tamamlanması
Madde 17- Baro Yönetim Kurulu, staj süresinin dolmasından ve kesin raporun verilmesinden sonra; stajyerin staj dosyasını, staj sırasında mahkeme ve savcılığın verdiği raporlar ile yanında staj yaptığı avukat tarafından verilen raporları inceler. 16. maddede belirlenen usul çerçevesinde stajın sona ermesi için stajyerin eğitim döneminde en az 70 puan alması aranır. 
Yönetim Kurulu birinci fıkrada belirtilen hususlarda bir eksiklik tespit etmediği takdirde stajyerin Avukatlık stajını başarı ile tamamladığına karar verir. Yönetim Kurulu bunun üzerine stajyerin talebi doğrultusunda staj bitim belgesi verilmesine ya da ruhsat talebi halinde dosyanın TBB’ye gönderilmesine karar verir.
Stajın Uzatılması
Madde 18- Mahkeme/Savcılık raporlarında veyayanında staj yapılan avukat raporlarında yetersiz olduğu bildirilen ve/veya eğitimini 70 puanın altında tamamlayan stajyerin stajı Baro Yönetim Kurulu tarafından bir ya da birden fazla kez toplamda 6 aya kadar uzatılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Yemin Töreni
Madde 19- Türkiye Barolar Birliğince ruhsatı gönderilen stajyerin avukatlık mesleğine başlarken and içmeleri için Yönetim Kurulunca bir tören düzenlenir.
Baro Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Madde 20- Baro Yönetim Kurulu, kanun ve yönetmeliklerin staj konusunda verdiği görev ve yetkiler doğrultusunda staj işlerinin gözetim ve denetimini yapar.
Yürürlük
Madde 21-Bu Yönerge Baro Yönetim Kurulu’nun kararı ile yürürlüğe girer.
Geçici Madde 1- Bu yönergenin hangi tarihten itibaren staja başlayacak stajyerler hakkında uygulanacağına Baro Yönetim Kurulu karar verir.
Geçici Madde 2- Komisyon tarafından her yıl Temmuz ayında 1 yıllık eğitim kapsar şekilde eğitimci isimleri ve müfredat hazırlanır. Eğitim konularının sıraya alınması ve eğitimcilerle eşleştirilip eğitim programı haline getirilerek 1 aylık dönemler halinde yayınlanır. Komisyon dönem içinde eğitimci isimlerinde ve müfredatta değişiklik yapmaya yetkilidir. Her dönem hazırlanan listeler bu Yönergenin eki niteliğindedir. 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Temmuz 2024><<
Temmuz 2024
 PSÇPCCP
2624252627282930
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
312930311234

15.07.2024
AV. ADNAN DEMİRDÖĞER
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.