VI. GENÇ AVUKATLAR KURULTAYI
Tarih: 20.11.2017| Okunma Sayısı: 4341

17-19 Kasım 2017 tarihleri arasında Mardin Barosu’nun ev sahipliğinde VI. Genç Avukatlar Kurultayı yapıldı. Türkiye Barolar Birliği ve Mardin Barosu’nun işbirliğiyle düzenlenen kurultaya Baro Başkan Yardımcımız Avukat Erman Yarışan, Yönetim Kurulu Üyemiz Avukat Hasan Ozan Orpak, Gençlik Meclisi Başkanı Avukat Hilmicem Tutulmaz, Gençlik Meclisi Başkan Vekili Avukat Mehmet KAÇAR, Gençlik Meclisi Üyeleri Avukat Gökhan KÜÇÜKAKŞİT, Avukat Y. Seçkin EROĞLU ve Av. Kemal GÜNGÖR katıldı.
 
 
 

VI. GENÇ AVUKATLAR KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
18-19 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen VI. Genç Avukatlar Kurultayında, Avukatlık mesleğinin sorunlarına yönelik çalışmaların konuşulduğu masalar ve alınan kararlar sırayla belirtilmiştir.
MASA-1
Bir Avukat Yanında Avukat Ortaklığında veye Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar
Ücret Hususu:
a) Bağlı çalışan avukatlara ilişkin hususların Avukatlık Kanunu’nda yalnızca bir maddeyle düzenlenmiş olması sebebiyle; yeni Avukatlık Kanunu’nda detaylı düzenlenmesine dair öneri verilmesi, ardından geriye kalan hususların yönetmelikle belirlenmesi talebi iletildi. Bu bağlamda iptal davasına konu olan yönetmeliğin iptal sebebi maddelerinin değiştirilip dönüştürülerek iptal davasına konu olmayacak şekilde düzenlenmesi görüşüldü.
b) CMK ve Adli Yardım görevleri hususunda bağlı avukatın makbuz kesebilmesine yönelik kanun değişikliği önerisi talep edildi.
c) İşçi ve işveren avukat arasında iş sözleşmesi yapılmasının sağlanmasına yönelik çalışmalara yapılarak baroların üye avukatları denetleme talebi iletildi.
Çalışma Sürelerinin Fazlalığı ve İzin Hakkı Kullanım Sorunu:
Muğlak ve takibi zor bir konu olduğundan mevcut iş kanununa göre düzenleme yapılmasının ücretli çalışan avukatların aleyhine olacağı, avukatın bağımsızlık özelliğiyle çelişeceği anlaşıldığından ayrık bir düzenleme yapılması konusunda anlaşıldı.
Kendi Müvekkil Çevresini Oluşturamama sorunu:
a) Bağlı çalışan avukatların mesleki kimliklerinin ön plana çıkması açısından işveren avukat ve müvekkil arasında yapılan sözleşmelere bağlı çalışan avukatların da eklenmesi talebi iletildi.
b) Reklam yasağının günümüz şartlarına uyarlanması talebi iletildi.
c) Diğer meslek kuruluşlarıyla iletişimde kalınarak ortak etkinlikler düzenlenmesi ve bu sayede mesleki ilişkilerin geliştirilmesi talebi iletildi.
Adli Yardım ve CMK Görevlerinin Yapılmasının Engellenmesi:
İşveren avukat ile iş gören avukat arasında düzenlenen iş sözleşmesine iş gören avukatın adli yardım ve CMK görevlerinin ifa etmelerinin sağlanması için lehe hükümler eklenmesi talebi iletildi.
Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması ya da Hiç Yatırılmaması:
Bu ihlallerin işveren avukat açısından disiplin soruşturmasına sebep olacak eylemler kapsamında değerlendirilmesi talebi iletildi.
Meslek Etiğine Uygun Olmayan Yahut İş Tanımı Dışında Görevler Verilmesi:
Bu hususların artan avukat sayısı ve azalan ücretler sebebiyle ortaya çıktığı bu bağlamda diğer sorunların çözülmesiyle ortadan kalkacağı tespiti yapıldı.
EK ÖNERİ
1- Her ilin baro yönetim kurullarında 5 yıl kıdem şartı aranmadan bir genç avukat üye bulundurulmasına dair düzenleme yapılması talebi iletildi. (oy çokluğu)
2- Kurultayda işlenen konuların değerlendirilmesi açısından Genel Kurulun seçeceği 5(beş) kişilik heyet oluşturulması talebi iletildi.*
MASA2
Genç avukatların genel sorunları ve mesleğe yeni başlayan avukatlara tanınması gereken ayrıcalıklar.

1)Aidat ve Giriş Keseneği
-Baroya ilk kayıtla alınan giriş keseneğinin hiç alınmaması yada sembolik bir miktarda alınması gerekmektedir.
-Baro aidatlarında genç avukatların kıdemine göre kademeli bir şekilde indirimli aidat ödemesi gerekmektedir.
-Baroların birikmiş aidatlarının (kıdemli av.)tahsili gerekmektedir.
2)CMK
-CMK ödemelerinin geciktirilmeden düzenli bir şekilde ödenmesi gerekmektedir.
-CMK uygulamasında online takip sistemi bütün barolardan şeffaflık ve adaletin sağlanması için yaygınlaştırılmalıdır.
-Çok sanığa ve yargılaması uzun süren ceza dosyalarında normalin 2 katı ücretlendirme yapılmalıdır.
-Yol ücreti konusunda yapılan ödemeler makul ve mantıklı miktarlarda olmalı
3)Adli Yardım
-Türkiye genelinde adli yardım konusunda ortak bir sistem oluşturulmalıdır.
-Adli yardım aile avukatlığı gibi bir uygulamaya evrilmesi sağlanmalıdır.
4)Staj Kredisi
-Staj Kredisi miktarının TBB’nin olanakları dahilinde arttırılması gerekmektedir.
-Staj kredisinde başvuruda bulunan meslektaşlarımızdan istenilen kefil şartının kaldırılması gerekmektedir.
5) Avukatlık Ruhsatı
-Avukatlık ruhsatı başvurusu sonrası aşamaların TBB ce daha etkin bir şekilde takip edilmesi ve olası süre kayıplarının önüne geçilmesi gerekmektedir.
Yukarıda saymış olduğumuz konularda bir çalışma yapılabilmesi ve bilgi havuzunun oluşturulabilmesi açısından ilgili barolardan bu konularla ilgili yapılan çalışmaların ve uygulamaların TBB ‘ye gönderilmesi, burada arşivlenerek değerlendirilebilmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

MASA-3
Serbest Çalışan Avukatların Sorunları;
1- Gelir vergisi, stopaj, BAĞ-KUR primleri ve KDV oranları konuşuldu;
- Diğer meslek gruplarına uygulanan, KDV oranları ile%18lik KDV oranımızın karşılaştırması yapıldı
- Genç Avukatlara stopaj ve gelir vergisi hususunda muafiyet sağlanması görüşüldü.
- Bu hususların çözülmesi konusunda TBB nezdinde kurulacak bir heyetin Adalet Bakanlığı ve hukukçu milletvekilleri ile temasa geçilmesi sonucuna varıldı
2- Reklam yasağı ihlallerinin kapsamlı tespiti ve yaptırımlarının uygulanması adına öncelikle her baroda Etik Kurullarının oluşturulması, ayrıca TBB nezdinde ilgili bir heyet oluşturulması sonucuna varıldı. Bununla birlikte reklam yasağı çerçevesinde öncelikle iş simsarları ve onlarla birlikte bu yasağı ihlal eden avukatların ihlallerini engellemek adına, TBB tarafından hazırlanacak ve vatandaşları iş simsarlarındansa avukatlara yönlendirecek bir kamu spotunun hazırlanması sonucuna varıldı.
3- Genç avukatların meslek içi eğitimlerinin ve tecrübesiz olduğu hususlarda bilgilendirilmelerinin sağlanması adına TBB nezdinde interaktif bir sistem kurulması sonucuna varıldı.
4- Mesleğe yeni başlayanlar için vergi kitapçığı oluşturmak suretiyle makbuz kesme konusunda bilgilendirilmeleri sonucuna varıldı.
5- Genç avukatların TBB tarafından anlaşmalı kurumlarca sağlanan ayakta tedavi hizmeti ücretinden ilk 5 yıl süreyle muaf tutulması sonucuna varıldı.
6- CMK;
- Öncelikle CMK atamaları yapılırken ilgili yazılım sistemlerinde yapılacak değişiklikler ile genç avukatlara ayrıcalık tanınması,
- CMK sonrası kesilecek makbuzların ödemeyi müteakip kesilmesi,
- CMK ücretlerinin en aşağı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden hesaplanması,
Hususlarında görüş birliğine varıldı ve bu konuların TBB nezdinde kurulacak bir heyet tarafından Adalet Bakanlığı’na aktarılması ve takip edilmesi sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu hususların tüm bunlara rağmen çözülmemesi halinde, ülke genelinde tüm avukatlar tarafından, CMK sisteminin askıya alınması suretiyle eylemsel duruş pozisyonuna geçilmesine karar verilmiştir.

MASA-4
Avukatların İş Alanlarının Daraltılması İle İlgili Sorunlar ve Yeni İş Alanlarının Geliştirilmesi için Çözüm Önerileri
Arzuhalciler:
-İnsanların hak kaybına uğramaması için bilinçlendirilip bu konuda kamu spotu ve farkındalık yaratılmalıdır. Bu konuda hukuki mücadeleler başlatılmalıdır.
-Arzuhalci ile işbirliği yapan avukatların olduğu belirtildiğinden bu tarz durumlar için bir önlem alınması gerekmektedir.
Üniversitelerde ve Barolarda Geliştirilmiş Yabancı Dil Eğitimi:
-Üniversitelerde akademik dil eğitiminin arttırılması,
-Mesleki yabancı dil eğitiminin zorunlu hale getirilmeli bu konuda barolardan yardım alınmalıdır.
-Stajyer avukatlar için de barolarda eğitim verilmeli,
-Uluslararası alanda da avukatlığın arttırılması sağlanmalıdır.
Ayrıca masamızda dile getirilen görüşlerden biri de:
-“Farklı yörelerde yaşayan Türkçe bilmeyen halkın dilinin barolarca verilen yabancı dil eğitiminin yanında isteyen avukatlara o dillerden birinin de öğrenilme imkanı sağlanmalıdır” görüşleri belirtilmiştir.
Gayrimenkul Alım Satımında Avukat Bulundurma:
-Belli limitlerde noter satış vaadi sözleşmelerde avukat bulundurma zorunluluğunun getirilerek iş alanlarının arttırılması sağlanabilir.
Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğunun Takip Edilmesi:
-Şirketlere ihtarname gönderilmeli,
-Şirketleri takip edecek bir birim oluşturulmalı ve gerekirse bir yaptırım uygulanmalı,
-Yaptırımların caydırıcı olması sağlanmalıdır.
-Danışmanlık kültürünün Avukatlık mesleğinde de geliştirilmesi gerekir.Cerrahi hekimlikten koruyucu hekimliğe de bürünmesi gerekir. Bu anlamda kamu spotu önemli olduğu gibi sosyal medya da oldukça önemli ve faydalı sonuçlar verebilecektir.
-Avukatlık Kanunu’nun madde 35’ teki sermaye miktarının tekrardan gözden geçirilmesi gerekir.
Uzlaştırmacı :
-Hak kaybını önlemek için sadece hukukçuların uzlaştırmacı olması sağlanmalı,
-CMK sistemi gibi bir sistem oluşturulup sicil numaraları ile avukatların göreve çağrılması sağlanmalıdır.
Arabuluculuk:
- Beş yıllık kıdem şartının kaldırılması,
-Arabuluculuk eğitim ücretinin indirilmesi,
-Arabulucukta işçi-işveren alacakları için dava şartı olan taraf vekilliğinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.
-Masamızda tartışılması istenilen görüşlerden biri de: Baro yönetiminde mağduriyetlerin yaşanmaması için yaş sınırının kaldırılması veya en azından yönetimde genç avukatlara yer verilmesi gerektiği söylenmiştir.

MASA-5
Mesleğe Yapılan Saldırılar ve Mesleğin itibarına Yönelik Çözüm Önerileri

-Stajyer avukatların ve avukatların kurumlarda yaşadığı sıkıntıların dile getirilmesi üzerine staj eğitimi kapsamında kurumlarla iletişim halinde programlar ve eğitim çalışmaları yapılması yönünde çözüm önerisi sunuldu. Yine bu kapsamda memurlara ve kurum görevlilerine eğitim verilmesi önerisi sunuldu.
-Avukatlık mesleğinin itibarsız hale gelmesi sorunu dile getirildi. Bu itibarsızlaşmanın sebepleri olarak, meslek eğitimine aykırı davranan meslektaşlar, avukatların birbirinin kurdu olması durumu ,hakim-savcı olmazsam en kötü avukat olurum mantığı sayıldı. Sayılan konularla ilgili ; mesleki dayanışma ortamının sağlanabilmesi için Genç Avukat oluşumlarının desteklenmesi, mesleğin nitelikle hale gelmesi için avukatlık sınavı getirilmesi , disiplin yaptırımlarının sistematik şekilde uygulanması çözümleri getirildi.
-Avukatlara yönelik fiziki saldırıların arttığı ve menfi algıların olduğu dile getirildi. Bu sorunların çözümüne yönelik Bursa Barosunca; kamu spotu hazırlanması, dizi ve filmlere mesleği tanıtmak ve olumsuz algıyı değiştirmek üzere karakter yerleştirilmesi önerisi sunuldu. Buna dayanak olarak da Sağlık Bakanlığınca doktorlara yönelik saldırıları önlemek amacıyla yapılan kamu spotları TNB’nin bir diziye yerleştirdiği noter karakteri gösterildi.
Bursa Barosunca yapılan yürüyüşün daha çok katılım sağlaması amacıyla TBB’nin de müdahil olması gerektiği dile getirildi. Televizyon kanalıyla izleyiciye sunulan ‘’kötü avukat’’ izlenimlerine TBB ve RTÜK tarafından ortak olarak refleks geliştirip yaptırım uygulaması gerektiğine karar verildi.
-Denizli Barosunca mesleki saldırıların fiziki ve manevi olarak yapıldığı, ortak devam ettiği konusuna çözüm olarak TBB tarafından acil önlem programının güncellenmesi ve revize edilmesi konuşuldu. Yapılan saldırıların önlenmesi için TBB tarafından Sosyal Sorumluluk Projelerinin yapıldığı ve bu konuda meslek dışı kişilerle ulaşımın sağlanacağı konuşuldu.
-Avukatlık asgari ücret tarifesinin korunması ve avukatların itibarı için önemi tartışıldı. Arzuhalciler, sigortacılar, komisyoncular gibi oluşmuş mesleklere kanun dışı yapılan uygulamalar için suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.
-Avukatın savunma görevini yerine getirirken karşılaştığı sıkıntılar ve engellemeler tartışıldı. Konuyla ilgili olarak somut örnekler üzerinden tartışma genişletildi. CMK dosya incelemesi, dosyadan ücretsiz örnek alınamaması, sorgu aşamasında kolluğun aşkın müdahalesi, avukatlar alehine yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda avukatın sır saklama yükümlülüğünü ihlale zorlanması örnekleri dile getirildi. Yasama ve yönetmeliklerin düzenlenmesi sırasında bu hususların öne çıkarılması gerektiği ifade edildi.
-Benzer sorunlarla ilgili TBB’nin daha önceden geliştirdiği çözüm yollarının ve her türlü girişimlerin internet sitesinden yayınlanarak meslektaşların aydınlatılması gerektiğine kanaat getirildi.

MASA-6
Genç Avukatların Adliye, Kamu Kurumlarında ve Özel Kuruluşlarda Karşılaştığı Sorunlar ile Avukat, Hakim, Savcı ve Yargı Personeli İlişkilerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

1) Avukatlık kimliğinin bankalar, ÖSYM, nüfus müdürlüğü gibi tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilmemesi meslek itibarını yerler altına almaktadır. Bu anlamda genelge ve yönergelerin kanun maddelerinin üzerinde yer alması bir hukuk ihlalidir. Çözüm olarak öncelikle meslektaşlarımızın ardından yerel baroların ve TBB’nin hukukçu olarak bu hukuksuzluğun önüne geçmesi ve hukukun etkili bir faktörü olarak bu ihlallere müsaade etmemesi gerekmektedir.
2) Avukatın gerek soruşturma aşamasında savcılık kanalıyla dosya incelenmesinin engellenmesi gerekse diğer resmi kurum ve kuruluşlardan bilgi edinilmesi yönünde yaşadığı engeller Anayasa’da güvence altına alınan ‘’Bilgi edinme hakkının’’ ihlalidir. Bu anlamda çözüm önerisi Birliğimizce alınan bu konudaki yürütmeyi durdurma kararının uygulanması hususunda daha verimli sonuçlar alınması amacıyla etkin bir bilgilendirme yapılması gerekmektedir.
3) Savunmanın kolluk aşamasında Avukat-Müvekkil görüşmelerinde kolluğun tutumu, görüşmeye yönelik kısıtlamalar ve avukat görüşme odalarının bazı kolluk birimlerinde bulunmaması veya yeterli sayıda olmaması savunma hakkının ihlalidir. Bu soruna çözüm olarak, görüşme odalarının var olup olmadığına dair tespitler yapılarak tutanağa bağlamak suretiyle kümülatif bir girişime dönüştürülmesi ve yerel barolar kanalıyla TBB’ye bildirilip böylece ilgili bakanlıklara iletilmesi gerekmektedir.
4) Bazı yerel barolarda avukatların hakim ve savcılarla görüşme olanakları ortadan kalkmış bulunmaktadır. Avukatların hakim ve savcılarla görüşme olanaklarının kısıtlanması yargıya ulaşma hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Bu konuya çözüm olarak; hakim ve savcıların avukatlarla görüşülmesi konusunda konulan kısıtlamaların temel nedeni iletişim problemidir. Bu problemin ortadan kalkması için avukat, hakim ve savcıların ortak katılımının olduğu istişare niteliğinde paneller düzenlenmelidir.
5) Sulh Ceza Hakimliklerinde yapılan ‘’tutukluluğun gözden geçirilmesi’’ duruşmalarında bir duruşma saatinin olmaması hakimin keyfiyetine sebebiyet vermektedir. Bu keyfiyet avukata geç haber verilmesine neden olduğu gibi hem savunma hakkının ihlali hem de kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçuna sebebiyet verebilir. Bu soruna çözüm olarak bazı yerel barolarımızda uygulandığı gibi (Örneğin Şanlı Urfa Barosu) bir gün öncesinden avukata SMS yoluyla bilgilendirme yapılması ve bu anlamda baroların iştirakının sağlanması gözden geçirmelerin duruşma gün ve saatinin önceden belirlenmesi gerekmektedir.
6) Duruşma saatlerinin hakimlerin duruşma salonuna gelmesinden evvel bir saate bırakılması bu anlamda avukatların bekletilmesi, duruşma saatlerinin bir veya iki dakika aralıklarla verilmesi avukatlık mesleğinin ifasında aksaklıklara neden olmaktadır. Bu anlamda çözüm olarak Ankara ve Antalya Barolarımızda uygulanan duruşma listesi ve UYAP sisteminin eş zamanlı çalıştığı ‘’MAVİ’’ isimli interaktif uygulamanın geliştirilmesi ve uygulanmasında yaygınlık sağlanması.
7) Meslektaşlarımızın CMK sisteminden atandıkları dosyalardan hak ettikleri ücretlerin dosya fotokopisi ile aynı miktara denk gelmesi dolayısıyla meslektaşların dosya fotokopisi almaları neredeyse imkansız hale gelmektedir. Bu soruna çözüm olarak; CMK ücretlerine fotokopi giderlerinin dahil edilmesi veya ücretsiz fotokopi çekme imkanının sağlanması gerekmektedir.
8) Uzlaştırma dosyalarına yapılan uzlaştırmacı atamalarının savcılık eliyle manuel olarak yapılması karmaşık ve çözülmesi zor olan dosyaların avukatlara verilmesine yol açmaktadır. Buna çözüm olarak uzlaşma dosyalarında da otomasyon sitemi getirilmelidir. Ayrıca yürürlüğe yeni girmiş olan uzlaştırmacı eğitimlerinin en azından 5 meslek yılını doldurmamış meslektaşlarımıza ücretsiz verilmesi gerekmektedir.,
9) Adliye personellerinin ve özellikle icra dairelerinin mesai saatlerinin bitiminden evvel işlemleri sonlandırması, işlem almaması, UYAP üzerinden gönderilen taleplerin işleme koyulmaması veya geç konulması avukatlık mesleğinin icrasını zorlaştırmaktadır. Buna çözüm önerimiz yerel barolar kanalıyla TBB’nin gerekli girişimlerde bulunması gerekmektedir.

Sonuç olarak her ne kadar yasada savunma makamı yargının üç saç ayağından biri olarak belirtilmiş ise de; yukarıda özetle açıklamaya çalıştığımız sorunlar çerçevesinde ne yazık ki fiiliyatta savunma makamı iddia ve yargılama makamı karşısında ciddi anlamda sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların çözüme kavuşması adına öncelikle üç sac ayağı arasında yaşanan problemlerin temel kaynağı avukata olan ön yargının getirdiği bir iletişimsizliktir. Bu iletişim probleminin ortadan kaldırılması için Adalet akademilerinde avukat,hakim ve savcı ilişkilerinin yasanın ruhuna uygun olması için eğitimler verilmesi gerekmektedir. Mardin kurultayında seçilmiş bulunan beş kişilik heyetimizin yukarıda kısaca arz ve izah etmiş olduğumuz sorunların takipçisi olacağı temennisi ile saygılarımızı sunarız.

MASA-7
Hukuk Fakültelerinde Kontenjan Sorunu Fakülte Sayısının Fazlalığı Avukatlık Sınavı Hususundaki Öneriler
Hukuk Fakültelerinde Kontenjan Sorunu:
Avrupa eğitim standartlarının yakalanmaya çalışılması sebebiyle kontenjanların sınırlandırılamayacağı görüşündeyiz. Söz konusu kontenjan fazlalıklarının dezavantajlarını önlemeye yönelik olarak özellikle hakim-savcı alımlarının arttırılması, noter yardımcılığı gibi meslek dalları oluşturularak sorun çözülmeye çalışılmalıdır.
Fakülte Sayısının Fazlalığı ve Akademisyen Sayısı:
Akademisyenlerin kadrolu olarak idame ettirilmesi sağlanmalı ve böylelikle her üniversitenin kendi akademik kadrosu oluşturulabilecektir. Akademik kadro oluşturmayan fakülteler kapanmak zorunda kalacaktır.
Avukatlık Sınavının Getirilmesi:
Bu konuda 2 farklı görüş vardır:
-Avukatlık sınavı mutlaka gelmelidir diyenler; kalitenin yükselmesi gerektiğini ve mesleki itibarı arttırmak için temel hukuk bilgilerine sahip olunması gerektiğini ve bu temel hukuk bilgilerini ölçmek için yazılı bir sınavın getirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
-Avukatlık sınavı getirilmesin diyenler; fakülteden mezun olduktan sonra tekrardan bir sınava tabi tutulmanın gereksiz olduğunu, daha önceden mesleğe sınavsız başlayan avukatlar ile sınav sonucu mesleğe başlayacak avukatlar arasında eşitsizliğe sebep olacağını ve bu sınav sonucunda bir gün mutlaka mülakata tabi olacakları ve bunun da haksızlığa yol açacağını belirtmişlerdir.
Lisans Döneminde Staj:
2 görüş bulunmaktadır.
-Mevcut staj dönemi öncesinde teorik bilgilerin uygulamaya yönelik belirli süreli bir stajın yapılması gerektiği bunun sonucunda stajyer avukatlık döneminin daha verimli ve kaliteli geçirilmesi sağlanacaktır.
-Olumsuz düşünenler ise hukuk fakültesi mezunu herkesin avukatlık mesleğini tercih etmeyeceği için bu stajın olmaması gerektiğini belirtmişlerdir.
Lisans Dönemi Öncesi ilk ve Ortaöğretimde Hukuk Eğitimi:
Hukuk ve Demokrasi ders adı altında temel düzeyde hak ve yükümlülükler öğretilmelidir.
Fiziki Olanaklar:
Her üniversitede bağımsız hukuk kütüphanelerinin ve kurgusal duruşma salonlarının bulunması gerekir.Bu eğitim kalitesini arttıracaktır.

• Bitirme tezi ; lisans döneminde bitirme tezinin bulunması zorunluluğu olmalıdır.
• Hukuk fakültelerinde verilen seçmeli derslerin sayılarının arttırılması gereklidir.
• Uzlaştırmacılık ve arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözümü derslerinin müfredata eklenmesi gerekmektedir.
Seçilecek olan takip heyetimizin yukarıda bahsettiğimiz konuların TBB'de takipçisi olmasını temenni ederiz.

MASA-8
Ulusal ve Uluslararası Mevzuatta Avukatın Aranması ve Uygulamada Yaşanan Sıkıntılar
Konu Başlıkları – Sorunlar :
1- Adliyelerde, kamu kurumlarında, sivil hayatta avukatın aranması
2- OHAL kapsamında getirilen düzenlemeler
3- İç Hukukumuzda Genel – Özel Kanun Uygulaması
4- Uluslararası Mevzuattaki düzenlemeler
5- Cezaevi aramaları

Görüş ve Öneriler :
- X-Ray cihazlarının niteliği tartışılmalıdır. Güvenlik güçleri tarafından avukatlar kendi üzerindekileri çıkartarak kendi kendilerini aramak zorunda bırakılmaktadırlar.
- Bölgeye özgü yoğun baskıların eşliğinde, avukatların arabaları aranmaktadır.
- Meslektaşların uygulamada birbirleri ile çelişkiye düşen tavırları olmamalıdır. Tek bir duruş sergilenmelidir.
- OHAL bahane edilerek fütursuzca yapılan hareketler engellenmelidir.
- OHAL ‘de çıkan kanunlar tüm yargı erkleri için (Hakim-Savcı-Avukat) eşit uygulanmalıdır.
- Adalet Bakanlığı ‘na, cezaevlerindeki arama uygulamalarının tek tipleştirilmesi için Barolar ve TBB gerekli başvuru ve çalışmaları yapmalıdır.
- Terörle mücadele ekiplerinin savcılık kararı olmadan/göstermeden, emir – talimat çerçevesinde arama yapması sorunu bulunmaktadır. Buna karşılık, baroların ve tüm meslektaşların tek ve net bir tutum sergilemesi gerekmektedir.
- Başsavcılıklar ve Adalet Bakanlığı ile iletişimde olunarak eğitimler verilmelidir.
- Haksız ve usulsüz aramalar ile ilgili sosyal veri oluşturulması adına bir ihbar hattı kurulabilir.
- Avrupa ‘da kullanılan, avukat olduğunu gösteren ve gittiğin yerde avukat gibi muamele görmeni sağlayan, ‘’ CCBE ’’ uygulaması ile ilgili TBB çalışma yapabilir.
- Avukatlık Kanunu yeterince anlatılmalı ve bu kanunun, kanun vasfının iyice öğretilmesi gerekmektedir.
- Avukatlık Kanunu, üniversitelerde zorunlu ders olarak okutulmalıdır.
- TBB – Yerel Barolar – Savcılar arasında etkili iletişim sağlanmalıdır.
- Avukat Hakları Merkezi her baroda kurulmalıdır.
- Baro başkanları daha aktif çalışmalı, yetkili mercilerle iletişim halinde olmalıdır.
- Sosyal alanda yaşanan sıkıntılarda (örneğin : Alışveriş merkezleri gibi), avukatlar arama konusunu suiistimal etmemelidir.
- Kamu spotu çalışmaları yapılmalı, meslek kuruluşlarına eğitimler verilmelidir.
- Hakim ve Savcılıktan avukatlığa geçiş zorlaştırılmalı veya engellenmelidir.
- Avukatlar kendilerine yapılan usulsüzlüklerin peşini bırakmamalı, birlik olmalı, yargı yolları sonuna kadar tüketilmelidir.
- Meslek içi eğitime önem verilmeli, özellikle staj döneminde Avukatlık Kanunu anlatılmalıdır.
- TCK Madde 120 uygulatılmalı, uygulanabilir kılınmalıdır. Avukata peşinen suçlu muamele yapılmamalı, spesifik olaylara bakılarak mesleğe yönelik yapılan uygulamalar önlenmelidir.
- Her baro aramalara yönelik konferanslar düzenlemelidir.
- TBB arama eğitimlerine dahil olmalıdır. Web tabanlı bir uygulama kurularak, usulsüzlüklerden tüm meslektaşların hemen haberdar olması sağlanmalıdır.
- Önleme Aramaları konusunda, mevzuat boşluklarının doldurulması ile ilgili komisyon kurulmalı ve yasama merciine ulaştırılmalıdır.
- Uygulamadaki farklılıklar üzerine pratik çalışmalar yapılmalıdır.
- Kadın avukatların cezaevlerindeki aranma sıkıntıları giderilmeli, tek-tip uygulama sağlanmalıdır.
- OHAL sürecinde tutuklanan kadın avukatlar uygunsuz şekilde aramaya tabi tutulmuştur. İnsanlık dışı ve onur kırıcı uygulamalara karşı yaptırım uygulanmalı ve bunlar engellenmelidir.
- Genel Kurulca, TBB ile iletişim için seçilen 5 kişilik heyet, görüşülen sıkıntılar ve öneriler ile ilgili takipte olmalıdır.

 
 
 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

28.05.2024
AV. ADNAN DEMİRDÖĞER
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.