YÖNERGE
Tarih: 19.11.2013 22:00:00| Okunma Sayısı: 10716


DENİZLİ BAROSU GENÇLİK MECLİSİ YÖNERGESİ


BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

AMAÇ

Madde 1

Denizli Barosu Gençlik Meclisi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.   

KAPSAM

Madde 2

 Bu yönerge Denizli Barosuna kayıtlı beş yıla kadar kıdemi olan ve 35 yaşını doldurmamış avukatlar ile stajyer avukatların temsilinin ve katılımının sağlanması amacıyla kurulan Denizli Barosu Gençlik Meclisi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları ile bu kurulun Denizli Barosu Yönetim Kurulu ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine dair hükümleri kapsar.

DAYANAK
 
Madde 3
 
Bu yönerge 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 95/15. Maddesi uyarınca Denizli Barosu Yönetim Kurulu’nun             tarih             sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ KISIM


Gençlik Meclisi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler

MECLİSİN AMACI

Madde 4

Denizli Barosu’na kayıtlı genç avukatlar ve stajyer avukatların baro yönetimi nezdinde temsilini, mesleki problemlerinin sorunsuzca yönetim organlarına iletilmesini ve genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarını sağlamaktır.

ÜYELER

Madde 5


Denizli Barosu’na kayıtlı meslekte beş yılını bitirmemiş ve 35 yaşını doldurmamış  ayrıca avukatlık stajını bitirip Denizli Barosu’na giriş aidatını ödeyip kaydını yaptıran ve ruhsatını bekleyen avukat adayları ile stajyer avukatlar meclisin doğal üyeleridirler. ,

MECLİSİN GÖREVLERİ

Madde 6

a) Gençlik Meclisi’nin Baro Yönetimi nezdinde temsilciler aracılığıyla temsil edilmesi,

b) Meclis doğal üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, derlenmesi, üyelerin özlük hakları
konusunda gelen talep ve şikayetlerin takip edilmesi ve  çözüm önerileri üretilmesi, 

c) Önerilerin baro yönetim kuruluna iletilmesi,

d) Bu konularda baro yönetim kurulu toplantılarına Gençlik Meclisi temsilcisi gönderilmesi


MECLİSİN ORGANLARI

Madde 7


Gençlik Meclisi organları şunlardır;

a) Genel Kurul 

b) Yönetim Kurulu
 

GENEL KURUL

Madde 8

Görevi; 

1. Yönetim kurulunun üyelerini seçmek, 

2. Bu yönergenin 4. maddesinde yer alan amaca uygun olarak, Gençlik Meclisi doğal üyelerinin mesleğe ilişkin
problemlerinin saptanması, çözüm önerileri üretilmesi konusunda görüşmek üzere, olağan toplantıları gerçekleştirmek.

3. Gündemdeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak, 

4. Bir sonraki toplantıda görüşülmesini istenilen konuların gündeme alınmasına karar vermek 
 

GENEL KURUL TOPLANTI USULLERİ:

Madde 9  

1. Seçimli Olağan Toplantı:
Genel Kurul iki yılda bir kez Aralık ayının ilk haftası içinde Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek, Yönetim Kurulu ve İzleme Heyetlerini seçmek üzere toplanır.

 

2. Olağan Toplantı: Genel kurul yılda bir kez madde 8/2 de sayılan görevleri yerine getirmek üzere toplanır.
Toplantı yönetim kurulunca yönetilir.

3. Olağanüstü Toplantı: Genel Kurul Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Gençlik Meclisi üyelerinin en az 1/5’ inin yazılı talebi ile olağanüstü olarak toplanır. Toplantı gündemi, yeri, gün ve saati yönetim kurulunce üç gün içerisinde belirlenir ve ilan edilir.

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

Madde 10

Seçimli Olağan Toplantı Görüşme ve karar yeter sayısı: 

Seçimli Olağan Toplantı, Gençlik Meclisi doğal üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

Birinci fıkrada yazılı çoğunluk sağlanamazsa, toplantı zorunlu bir neden olmadıkça bir hafta sonraya bırakılır.
İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın toplanılır.

Toplantı görüşme sayısının sağlanması ardından toplantıyı yönetmek üzere, toplantıya katılan en kıdemli doğal üyelerden, kıdem sırasına göre bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip üyeden oluşan divan başkanlığı oluşturulur. Seçimlerde herhangi bir göreve aday olan üye divan başkanlığında görev alamaz. Boş kalan üyenin yeri kıdem esasına göre doldurulur.

Seçimli olağan toplantıda seçim haricinde alınacak kararlara ilişkin karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Kararlar açık oylama ile alınır.

Seçim gizli oy ve açık sayım usulüyle yapılır. Seçim oylaması ve sayımı divan başkanlığınca yürütülür.

Üyelikler, adaylar arasında en yüksek oy alandan en düşük oy alana kadar yapılacak sıralamaya göre belirlenir.
Üyeliğe seçilememiş olan adaylar yedek üye olurlar.

Madde 11

Olağan Toplantı Görüşme ve karar yeter sayısı:

Olağan toplantı, toplantıya katılan doğal üyelerle, çoğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantıyı yönetim kurulu yönetir.

Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oylama açık oyla yapılır.

Oyların eşitliği halinde, genel kurul olağan toplantısını yöneten yönetim kurulu başkanının bulunduğu taraf üstün sayılır.


YÖNETİM KURULU

Madde 12

Gençlik Meclisi YÖNETİM Kurulu’nun oluşumu:

Bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter ve altı üyeden oluşur.

Gençlik Meclisi’nin 2 yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısında adaylar arasından en yüksek oyu alan dokuz aday asil üye onları takiben en fazla oy alan 3 üye de yedek üye olarak seçilir. Oyların eşitliği halinde kıdemi az olan üye divanca yönetim kuruluna atanır.

Seçilen 9 üye kendi arasında yapacağı seçimle yönetim kurulu başkanını seçer. Başkan seçimi seçim sonuçlarının açıklanmasına müteakip genel kurul önünde aynı divan tarafından yürütülen gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılacak seçimle belirlenir. Başkan adaylarının oylarının eşit olması halinde genel kurul oylamasından en çok oyu alan aday başkan seçilir.


Yönetim Kurulu başkanının yönetiminde yapacağı ilk toplantıda başkan vekili ve sekreter üyeyi seçerek görev dağılımını belirler.

Madde 13

YÖNETİM KURULU’nin Görev Süresi

Denizli Barosu Gençlik Meclisi Başkanı ve YÖNETİM Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Bu süre içerisinde doğal üyelik kaybedilse dahi başkan ve heyet üyeleri bir sonraki olağan seçime kadar görevlerinin başında kalırlar. İstifa ve ölüm nedeniyle görevlerinin boşalması durumunda yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik
doldurulur.

Aynı kişiler yeniden seçilebilir.

Madde 14

Yönetim Kurulu’nun Çalışma Yeri:

Baro Yönetimince, Gençlik Meclisi YÖNETİM Kurulunun çalışmaları için uygun bir yer tahsis edilir.


Madde 15

Yönetim Kurulu’nun Görevleri:

Gençlik Meclisi Yönetim Kurulunun, meclisin sürekli organı olarak görevleri;


a) Ayda bir toplantı yapmak,Gençlik Meclisi Genel Kurulu’na sunulacak projeleri hazırlamak,

b) Gençlik Meclisi Genel Kurulu’nu yılda bir toplamak, toplantıya başkanlık etmek, gündemi hazırlamak ve meclis üyelerine duyurmak.

c) Gençlik Meclisi Genel Kurulunda alınan kararları yürütmek,

d) Gençlik Meclisi çalışmalarını meslektaşlara duyurmak,

e) Gençlik Meclisi Genel Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak,

f) Görevin gerektirmesi halinde, geçici alt çalışma grupları oluşturmak.

g) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak.

h) Gençlik meclisinde alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi için Baro yönetim kuruluna
iletmek.

i) Gençlik meclisinde alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi sırasında Baro yönetim kurulu toplantılarına katılacak temsilciyi seçmek,

j) Denizli Barosu Yönetim Kurulu Toplantılarını izlemesi için temsilci seçmek.

SON HÜKÜMLER

Madde 20

Giderlerin Karşılanması:

Gençlik Meclisi’nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Baro Yönetimince karşılanır.

Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Baro yönetiminin tâbi olduğu esaslar uygulanır.

Madde 21

Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

Madde 22

Bu yönerge hükümleri 

a- Baro Yönetim Kurulu tarafından,

b- Yönetim Kurulu Kararı veya Gençlik Meclisi doğal üye tamsayısının 1/3’ünün yazılı teklifi ile gelen değişiklik talepleri Baro Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

GEÇİCİ MADDE : 

Bu yönergenin baro yönetim kurulunca kabulünden sonra yapılacak ve Denizli Barosu Gençlik Meclisinin organlarının teşekkül edeceği ilk seçimli olağan genel kurulu; Denizli Barosu Yönetim Kurulunun belirlediği yer, gün ve saatte yapılır. Bu toplantı ruhsat tarihine göre en kıdemli ve en genç iki üye başkanlığında ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde belirtilen 30 günlük ilan şartı aranmaksızın yapılır.

İlk seçilen yönetim kurulunun görev süresi 2014 yılı Aralık ayındaki Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısına kadardır. İki yıllık görev şartı aranmaz.

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Temmuz 2024><<
Temmuz 2024
 PSÇPCCP
2624252627282930
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
312930311234

16.07.2024
AV. ADNAN DEMİRDÖĞER
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.