ADLİ YARDIM İÇ YÖNERGESİ
Tarih: 8.10.2019| Okunma Sayısı: 6002

                             

 

 

 

ADLİ YARDIM İÇ YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1:

a-Bu yönergenin amacı, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 176-181 maddeleri ile 14.11.2001 tarihli ve 24583 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’nin Denizli Barosu tarafından uygulanmasına ilişkin yöntem ve ilkelerin düzenlenmesidir.

b- Hukuk Mahkemelerinde, İcra İflas takiplerinde ve ihtiyati tedbir taleplerinde maddi koşullarının elverişsizliği sebebiyle avukatlık ücretini ödeyemeyecek durumda olanlara yasaca belirtilen avukatlık hizmetinin sağlanmasını amaçlar.

 

Kapsam

Madde 2:

Avukatlık Kanununun 176-178. maddeleri uyarınca Adli Yardım Hizmetinden yararlanmak isteyenlere sağlanacak Avukatlık hizmetinin veriliş usullerini, hizmeti sağlayacak Avukatın belirlenmesini, verilen hizmetin ücretlendirilmesini, denetlenmesini ve işleyişini kapsar.

 

Yetki

Madde 3:

Denizli  ili sınırları içinde Adli Yardım Avukatını görevlendirme yetkisi Baro’ya aittir.

 

Adli Yardım Görevlendirmelerinde Yönetim Kurulunun İşlevi

Madde 4:

Avukatların adil olarak görev almasını, emeklerine uygun ücretlendirilmelerini, talepçi ile avukat ilişkisinin sağlanmasını ve de Avukatın görev ve yükümlülüklerini Kanun, Yönetmelik ve Yönerge’ye uygun olarak yapmasını kontrol eder. Yetkisini Kanun, Yönetmelik ve Yönerge kapsamında kullanır. Görevlendirme ivedi işler hariç Yönetim Kurulu Kararı ile başlar. 

 

Adli Yardım Koordinatörü

Madde 5 :

Adli Yardım bürosunda değerlendirilen taleplerini inceler ve görüşünü bir raporla nihai karar için Yönetim Kuruluna sunar. Adli Yardım Avukatları ile organizasyonu sağlar. Temsilcilik açılmasını gerekli gördüğü ilçelerde Yönetim Kurulu’na öneride bulunur ve temsilciliklerin uyum içinde çalışmasını sağlar.

 

Adli Yardım Bürosu

Madde 6:

Adli Yardım Hizmetleri Baro Yönetim Kurulu sorumluluğunda yürütülür. Adli Yardım Bürosu Adli Yardım’dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Görevli Avukatlar ve yeterli sayıda büro personelinden oluşur.

Adli Yardım Bürosu’nda, Yönetim Kurulu tarafından 15 adet avukat görevlendirilir. Görevlendirilen avukatlar, Adli Yardım Koordinatörü’nün sorumluluğu ve denetiminde başvuruları değerlendirir. Ayrıca, Adli Yardım Koordinatörü’nün tevdii ettiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Büro personeli Adli Yardım Bürosunun yazışmalarını yapmakla, nöbet listelerini hazırlayarak duyurmakla, defter ve kayıtların düzenli tutulmasını sağlamakla, başvuruları Kurula sunmakla, Talepçilerin başvuru evraklarını dosyalamak ve saklamakla, tahsilata esas evrakları hazırlamakla, gerekli duyuruları yapmakla, aksaklık ve ihtiyaçları Kurula bildirmekle, ve Kurulca verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir. Büro personeli görevini Adli Yardım’dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin sorumluluğu ve denetiminde yapar.

 

Üyeliğin başlaması ve devamı

Madde 7:

Üyelik gönüllülük esasına dayanır ve gönüllü avukatın Baro tarafından yapılan meslek içi eğitim seminerine katılması ve sertifika alması ve listede yer almayı talep etmesi koşuluyla başlar. Üyenin görevlendirme almaya devam edebilmesi için Yönetim Kurulunca belirlenecek herhangi bir meslek içi eğitim seminerine katılımı zorunlu tutulabilir, bu durumda meslek içi eğitim çalışmasına katılmayan avukat Adli Yardım Sıra listesinden çıkartılır. Adli yardım eğitimi sonunda alınan sertifikaların 3 yılda bir yenilenmesi zorunludur. Bu halde daha önce yapılan meslek içi eğitim çalışmasına katılmış olma ve sertifika almış olma üye için kazanılmış bir hak oluşturmaz.

 

 

 

 

 

 

Adli Yardım Komisyonu Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları.

Madde 8:

 1. Üyeler olağan ve olağanüstü toplantılara katılır.

   

 2. Büronun işleyişine katkıda bulunur.

   

 3. Oluşturulan alt kurullarda görev alır.

   

 4. Büronun verdiği görevleri yerine getirir, işleyişin düzeni için önerilerde bulunur.

   

 5. Üyeler işbirliğinin sağlanması ve işleyişe yönelik uyumun sağlanması için Yönetim Kurulunca düzenlenecek öğretici nitelikteki meslek içi eğitim seminerlerine ve bu yöndeki eğitim çalışmalarına katılır. Üyenin sırası önemli olmaksızın Yönetim Kururlunca katılımı zorunlu tutulan iki eğitim seminerine katılmaması halinde bir daha görev almamak üzere üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile düşürülür.

 

f)Üye iletişim bilgilerini ve bundaki değişiklikleri büroya bildirmekle yükümlüdür bildirdiği iletişim bilgileri ile kendisine ulaşmak mümkün olmadığı takdirde görevlendirme geri alınarak hakkında Yönetim Kurulunca görev listesinden geçici suretle çıkarma yaptırımı verilebilir.

g)Üye ancak bir görev bölgesinde görev alabilir. Listesinde yer aldığı görev bölgesi  dışında bir bölgeden gelen görevlendirmeyi iade ile yükümlüdür.

h)Üye talepçinin Büro’ya verdiği bilgi dışında bilgiye ulaşırsa ve de talepçinin hukuki yararı kalmaması, maddi koşullarının değişmesi gibi durumları tespit ederse durumu derhal Büro’ya bildirir.

       ı)Üye verilen görevi sonuna kadar yerine getirir.

       i)Verilen görevle bağlantılı olsa dahi Yönetim Kurulu’ndan ek karar alınmadan görevi dışında başka bir iş veya işlem yapamaz. Ek işlem yapılmasının gerektirdiği hallerde talepçinin yazılı talimatını alarak Büro’ya iletir ve işin mahiyetine göre Yönetim Kurulunda ek karar alınması ve ya ivedi durumlarda Baro Başkanı yada Başkan Yardımcısının imzası ile göreve başlar.

j)Talepçinin menfaati varsa Adli Müzaheret talebinde bulunur.

k)Talepçi ile ücret sözleşmesi yapamaz, yargılama gideri dışında masraf talep edemez.

 

 

 

Adli Yardım Müracaatının Alınması

Madde 9:

            Talepçi Baro tarafından kendisine verilen ve yönergenin Ek 1 inde yer alan 1 sayfadan ibaret Adli Yardım Başvuru Formunu doldurarak talepte bulunur.

Başvuru sonrasında; Denizli Barosu avukatlarından yada stajyerlerinden görevlendirilen bir yetkili ile, adli yardım müracaatında bulunan kişi arasında bir ön görüşme yapılır.Ve tutanağa bağlanır.

Ön görüşme yapılması konusunda görevlendirme yetkisi Denizli Barosu Yönetim Kurulu’ndadır.

 

  Görevlendirme yapılabilmesi için talepçiden;

 1. İkamet ettiği yer Muhtarlığınca doldurulacak fakirlik belgesi,
 2. Nüfus Müdürlüğünce verilecek vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 3. İkametgah İl Muhaberi veya Nüfus Müdürülüğü’nden alınacak yerleşim yeri belgesi,
 4. Nüfus cüzdan fotokopisi
 5. SOYBİS Kişi Yardım Bilgileri Belgesi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şiddeti Önleme Merkezi’nden alınacaktır.)

Başvuru formuna eklenecek bu evrakların eksikliği veya yetersizliği halinde talepçiye uygun bir süre verilir ve bu süre içinde eksiğini tamamlamayan talepçinin adli yardım talebinden vazgeçmiş sayılacağı ihtarı yapılarak imzası alınır. Görevlendirme yapılabilmesi için talepçinin maddi koşullarının elverişsizliğini ispatlar bu belgeleri Büro’ya sunması zorunludur. Ayrıca mal varlığının araştırılması amacıyla tüm kurumlardan resen de bilgi ya da teyit istenebilir. Kurumlarla yazışma yapılabilir. Belgelerin temini sırasında talep askıda kalır bunun istisnası beklemenin talepçi açısından hak kaybına yol açacağı ivedi durumlar ile sosyal hizmet içerikli taleplerdir.

            Anılı koşulların oluşmasından sonra; başvuru evrakları Adli Yardım Komisyonu tarafından değerlendirilir.Değerlendirmenin olumlu olması halinde Koordinatörün onayına sunulur.

 

İvedi görevlendirmeler

Madde 10:

Adli Yardım Koordinatörü eksiği kalmamış dosyalarda durumu bir rapor ile izleyen ilk toplantıda görüşülmek üzere Yönetim Kurulu’na sunar, ivedi görevlendirmelerde ise talepçi denetiminde hazırlanacak ivedi görevlendirme yazısı Baro Başkan ve yokluğunda Başkan Yardımcısınca imzalanır ve görevlendirilen avukata derhal telefon ile ulaşarak görev tefhim edilir ayrıca da yazı tebliğ edilir ancak görev telefon ile yapılan bildirim ile başlar. Görevlendirilen avukat 7 gün içinde talepçi ile görüşme sağlayarak görevin gereğini ifa eder. İvedi görevlendirme yapılan dosya izleyen ilk Kurul Toplantısında gündeme alınarak karara bağlanır.

            Talepçinin hukuki yada maddi durumuna ilişkin yanıltıcı bilgi verdiğinin tespiti halinde görevlendirilen avukatın ücretten kaynaklı hakları saklı kalmak kaydı ile görevlendirme geri alınır, taahhütname gereği işlem yapılmasına karar verilir.

Kadın ve çocuk istismarına yönelik görevlendirmeler ivedi görevlendirmeler kapsamındadır. Çocuk istismarına yönelik taleplerde talepçinin bizzat müracaatı aranmayacağı gibi ekonomik yokluk şartı da aranmaz.

 

 

Adli Yardım görevinin başlaması

Madde 11:

Öncelikle görevlendirmeye ilişkin bilgilendirme kısa mesaj yoluyla Adli Yardım Bürsuna bildirmiş oluğu cep telefon numarasına yapılır. Ardından Görevlendirme talepçiye yazı ile tebliğ edilir görevlendirme yazısı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde talepçinin görevlendirilen avukata başvurarak vekaletname çıkartması aksi halde adli yardım hizmetinden vazgeçmiş sayılacağı ihtarı eklenir.

Görevlendirme Avukata Büro tarafından avukat tarafından büroya bildirilen telefon fax elektronik posta vb. iletişim vasıtaları aracılığı ile bildirilir ve ayrıca yazı ile tebliğ edilir.

Avukatın görevlendirmeden haberdar edilmesi ve talepçi tarafından vekaletnamenin çıkartılması ile Adli Yardım görevi başlar.

Görevlendirilen avukat; başvurucuya ulaşamaması halinde Denizli Barosu Başkanlığı kanalı ile, ücretsiz ihtarname gönderebilir.

Mesleğe yeni başlayan 5 yıla kadar kıdemli ve 35 yaşını doldurmamış her avukata; bir defaya mahsus, sisteme giriş yaptığı ortalama puandan 1 Asliye Hukuk Mahkemesi görevlendirme puanı düşülür.

 

Avukatın Adli Yardım görevinin sona ermesi

Madde 12:

 1. Kanun veya meslek kuralları gereği çekilme hallerini doğuran nedenlerin ortaya çıkması durumunda
 2. Yönetim Kurulu kararı ile
 3. Verilen görevin gereğinin yapılması ile
 4. Takdiri Adli Yardım Komisyonuna ait olmak üzere haklı sebeplerin varlığı halinde
 5. Talepçinin Kanun Yönetmelik Ve Yönerge kapsamındaki yükümlülüklerini ihlali halinde
 6. Talepçinin Adlı Yardım talebinden vazgeçmesi ile avukatın görevi sona erer.

Haklı neden olmaksızın görevini iade etmek isteyen avukatın görevi aldığı ücretin iki katını Baro’ya ödemesi suretiyle sona erdirilir.

     g)Avukat haklı bir neden olmaksızın görevden çekilmek isterse görevin tefhim tarihinden itibaren 15 gün içinde çekilebilir. Ancak reddedilen görevin, katsayısının 2 katı görev puanı ceza olarak sisteme işlenir. Avukatın çekilme sebebinin haklı olup-olmadığını Adli Yardım Komisyonu değerlendirir, gerektiği takdirde bu hususlarla ilgili soruşturma yapabilir.

e) Görevli avukat Adli yardım talepçisine ulaşamadığı durumlarda, Denizli Barosu Başkanlığı eliyle talepçiye ücretsiz ihtarname gönderebilir.

 

Ücret

Madde 13:

Avukat bu Yönerge hükümleri kapsamında işe başlamakla ücret talep etmeye hak kazanır. Ücret talebine işe başladığını gösterir belge örneklerini (dava dilekçesi, tevzi makbuzu, harç makbuzu, havaleli dilekçe örneği, duruşma zaptı, onaylı ödeme emri, vs. belgeler) ve serbest meslek makbuzunu ekler. Avukatlık Yasasının 180/e maddesi gereği avukata ödenecek ücretten %10 yasal kesinti yapılarak ücreti avukata ödenir.

Açılmış bir davaya görevlendirilmiş ise davanın ilk duruşmasına girmesi ve davaya dilekçe sunması halinde ücret hak eder.

Yargılama sonunda mahkemece takdir edilen karşı vekalet ücretinin %10’i, tahsil edilmesi ile birlikte 15 gün içinde baroya ödenir.Ödenmemesi halinde ilgili avukat hakkında Denizli Barosu Yönetim Kurulu tarafından soruşturma başlatılabilir

 

Ücret ödenmeyecek haller:

Madde 14:

 1. Yapılan görevlendirme dışında avukatça yapılan başkaca iş ve işlemlerden kaynaklı ücretler ile yapılan görevlendirme ile bağlantılı bulunsa bile Kurul’dan ek yetki almaksızın yapılan iş ve işlemlerden kaynaklı ücretler
 2. Talepçinin hukuki yararı kalmadığı hakkında bilgi sahibi olmasına rağmen durum hakkında Baro’ya bilgi vermek yerine hukuki yarar varmış gibi hareket ederek iş ve işlem yapan Avukatların ücretleri
 3. Sadece yargılama gideri ve vekalet ücretinin tahsili amacıyla yapılan icra takibinden kaynaklı ücretler
 4. Tevkil verilmesi ile doğan ücretler
 5. Nafaka ödeme yükümlülüğünün ihlali, çocuk teslimi gibi tekrarlayarak yapılması muhtemel hukuksal iş ve işlemlerde ilk yapılan iş dışından kaynaklanan ücretler

  ücret ödenmesini gerektirmeyen hallerdir.

 6. Görevli avukatın birden fazla ücret talep etmesi halinde, talebe ilişkin karar Denizli Barosu Yönetim Kurulu tarafından verilir.

 

Talepçiden Rücu

Madde 15:

 1. Talepçinin başvurusuna eklediği bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmaması durumunda Avukatın görevi sona erdirilir ve talepçiden alınan taahhütname gereği Avukata ödenen ücretin iki katı talepçiye rücu edilir.
 2. Yargılama aşamasında talepçinin kendisine avukat tutması halinde Denizli Barosu Başkanlığı tarafından avukata ödenen ücret adli yardım talepçisinden istenir.

 

Yaptırımlar ve itiraz

Madde 16:

 1. Verilen görevin her aşamasında gerekli yasal işlemleri yapmayan yada ihmal eden
 2. Kanun Yönetmelik veya Yönerge’ye aykırı davranan
 3. Yönetim Kurulu Kararına uymayan

Avukatlar hakkında Avukatlık Kanunu Meslek Kuralları ve yönergenin ilgili maddelerinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Yaptırıma karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir.

 

Nöbet Listesinden geçici çıkarma

Madde17:

 1. Avukat görevi ifası sırasında dosyayı takip etmez sürüncemede bırakırsa
 2. b)Görevlendirme konusu hakkında hukuki yarar kalmamasına rağmen durumu Büro’ya Bildirmezse
 3. Talepçinin ekonomik durumuna ilişkin değişiklikleri Büro’ya derhal bildirmezse

      d)Katılımı Yönetim Kurulunca zorunlu tutulan Eğitim çalışmasına katılmazsa

      e)Verilen görev harici bağlantı bulunsa dahi ek yetki alınmaksızın iş yada işlemler      yaparsa

      f)İletişim bilgilerini ve bunlardaki değişiklikleri Büro’ya bildirmez ve ihtiyaç halinde    kendisine ulaşılamazsa

      g) Yargılama sonunda mahkemece takdir edilen karşı vekalet ücretinin %10’u, tahsil edilmesine rağmen Baro’ ya ödenmezse

  h) Görevli avukatın tutuklandığı gaip durumunda düştüğü vb. mesleğini icra edemediği hallerde 

 ı)Listesinde yer aldığı görev bölgesi dışında bir bölgeden gelen görevi iade etmezse Nöbet listesinden 3 ay süre ile geçici olarak Yönetim Kurulu Kararı ile çıkartılır ve 3 ayın dolmasının akabinde yeniden müracaat edinceye kadar da listeye alınmaz. 

 

Nöbet listesinden kesin çıkarma ve diğer haller

Madde 18:

 1. Avukat aldığı görevlendirmeyi haklı neden bulunmaksızın Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydı ile iade ederse
 2. b)Aldığı görevlendirmeyi Kanun Yönetmelik Meslek Kurallarına uygun olmaksızın yaparsa
 3. Talepçi ile ücret anlaşması yaptığı veya avukatlık ücreti talep ettiği tespit edilirse

   

 4. Yönetim Kurulu tarafından katılımı zorunlu tutulan sırası önemli olmaksızın eğitim

            seminerine katılmazsa

 5. Büro tarafından istenen bilgi ve belgeleri kendisine yazılı olarak verilen süre içinde

bildirmezse

       f) Talepçinin yanıltıcı belge ve bilgi verdiğini tespit ettiği halde durumu Büro’ya bildirmediği tespit edilirse

       g)Talepçiden vekalet ücreti veya başka bir ad altında haksız menfaat temin ettiği yada buna yeltendiği tespit edilirse

       h)Yanıltıcı belge ve bilgiler ile hak kazanmadığı bir ücretin ödenmesini talep ederse

       ı)Daha önce tahsil edilmiş bir ücreti mükerrer olarak talep ettiği tespit edilirse

       i)Kendisine sehven yapılan bir ödemeyi sehven yapıldığını bildiği halde makul süre içinde Büro’ya bildirmez veya iadenin kendisinden yazılı olarak istenmesine rağmen ödemeyi kendisine yazılı olarak bildirilen süre içinde yapmazsa

   

Sistemden kesin olarak komisyon Kararı ile çıkartılır.Gerekli olması durumunda disiplin yönünden dosya ayrıca Kurulda resen değerlendirilir. Kesin çıkarma halinde Avukat yeniden talep etse bile listeye alınmaz ve listeden silinmeyi gerektiren görev sebebiyle ödenen ücret faiziyle birlikte kendisinden geri alınır.

Görevlendirmede Usul:

Madde 19:

Avukat, Büro tarafından belirlenmiş hukuk alanlarından hangisinde ya da hangilerinde çalışmak istediğini bildirir dilekçesi ile gönüllülük listesine girer. Adli Yardım  Bürosu  tarafından yapılan görevlendirmeler, eşitlik ve adil dağılım ilkeleri gereğince (puanlamaya göre sistem tarafından otomatik olarak atanır ) gönüllü Avukat sırası gözetilerek yapılır.

Robot sistemi uygulamasına 07.12.2018 tarihinde başlanılmış olmakla, robot sistemi öncesinde yapılan görevlendirmelerin tamamı da , eşitlik ilkesi gereği dijital nöbet listesine veri girişi yapılarak adil dağıtımın sağlanması amaçlanmaktadır.

Denizli il merkezinde görevlendirme listesi ŞÖNİM, Mülteci ve Adli Yardım ( Mahkeme ve Baro ) olarak üçe ayrılır.

ŞÖNİM görevlendirme listesi, sadece gönüllü kadın avukatlar arasından oluşturulmaktadır.

Mülteci,Adli Yardım Mahkeme ve Adli Yardım Baro görevlendirme listelerine gönüllü olan her avukat, ayrı ayrı başvurabilir ve görev alabilir.

 

Puanlamada her işin karşılığı olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki miktar esas alınırak, atama yapılan dosyanın vekalet ücreti karşılığı  puanlama sisteme işlenecektir. (örneğin ,boşanma davasının AAÜT ‘deki karşılığı 2725.-tl olup, atamayla birlikte sisteme atama yapılan avukat için 2725 puan olarak işlenecektir.) 

Bu yönergenin Türkiye Barolar Birliğince yapılan uygulamalar ve projeler ile çelişmesi halinde Denizli Barosu Yönetim Kurulu’ nun kararı ile  Türkiye Barolar Birliğince yapılan uygulamalar, projeler  geçerli kılınabilir.

Yönergede hüküm bulunmaması hali - Yürürlük – Yürütme

Madde 20:

Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Avukatlık Kanunu, TBB Adli Yardım Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulunun 28.08.2019 tarih ve 2019/22-2     sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olup, Hükümleri  Denizli  Barosu Başkanlığı tarafından yürütülür.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

16.06.2024
AV. ADNAN DEMİRDÖĞER
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.